👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9 Samband och funktioner V. 49 - 4

Skapad 2020-12-01 14:40 i Freinetskolan Hugin Freinet
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=1128839681#
Grundskola 9 Matematik
I detta område kommer du att träna på att beskriva och använda begreppet funktion och koordinatsystem.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området: samband och funktioner skall du kunna: 

 • beskriva och använda begreppet funktion
 • tolka och rita punkter i koordinatsystem
 • med hjälp av ord, tabeller, grafer och formler beskriva:
  - linjära funktioner
  - proportionaliteter
  - mönster
  -talföljder
 • beskriva och använda räta linjens ekvation

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos efter avslutat kapitel och därefter ett prov.

Bokens kapitel är uppdelat i tre delar: Grön del - grundkursen, Blå del - grundläggande, Röd del - avancerad, Svart del - utmaning 

Vecka 49
Genomgång av vad en funktion är.
(Grön del. sid. 98 - 99 eller Blå del sid. 116 - 117)

Vecka 50

Linjära funktioner och koordinatsystem.
(Grön del. sid. 100 - 103 eller Blå del sid. 118 - 123)

Vecka 51
Räta linjens ekvation.
(Grön del. sid. 104 - 107 eller Blå del sid. 124 - 125)


Vecka 2
Repetition av v. 51 och talföljder . 
(Grön del. sid. 108 - 110 eller Blå del. sid. 126 - 127)

Vecka 3

Formler och digitala uppgifter( Nokflex )

(Grön del. sid. 111 eller Blå del. sid. 128)

Diagnos

Vecka 4

Jobba med extra häfte / digitala uppgifter (Nokflex)

Utmaning: Röda sidor 130 - 136 och Svarta sidor 138 - 139)

 Prov

 

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av Samband och funktioner

Ej tilltäcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Tolka, skriva, förenkla uttryck
Se kommentar
Du har svårt att tolka algebraiska uttryck.
Du kan förenkla enkla uttryck som innehåller både konstanter och variabler. Ex 3+5x –x – 2 = 3x +1
Du kan förenkla uttryck som innehåller negativa tecken, parenteser samt variabler av flera grader.
Du är insatt i och förstår konjugat – och kvadreringsreglerna så att du kan använda dem vid faktorisering och använda detta vid förenklingar. Du är väl bekant med att bryta ut faktorer för att kunna förenkla uttryck längre. Du kan hitta generella uttryck som beskriver olika mönster.
Lösa ekvationer
Se kommentar
Du kan lösa mycket enkla ekvationer typ 5 + x = 8
Du kan lösa enkla ekvationer av typen 3x – 2 = 26 och enkla 2:a gradsekvationer.
Du kan lösa lite mer avancerade ekvationer där du först behöver förenkla eller där det är variabler på båda sidor om likhetstecknet ex. 3x – 3 + 2 = 5x + 3 -2x och andragradsekvationer av typen: x (x + 5) = 0
Du är väl insatt i hur man löser ekvationer av olika typer och kan använda det även när du behöver faktorisera för att kunna lösa ekvationen. Du kan pröva om din lösning fungerar.
Problemlösning med hjälp av en ekvation
Se kommentar
Du löser problem genom att testa dig fram i stället för att använda algebra.
Du kan teckna mycket enkla uttryck för men lyckas inte alltid fullfölja din lösning.
Du kan teckna uttryck för enkla problem t ex arean för en rektangel där sidorna är angivna med variabler samt lösa problemet med hjälp av en ekvation. Det kan finnas brister i din redovisning så att det inte är helt lätt att förstå hur du har tänkt. Du kan inse om din lösning är rimlig eller inte.
Du kan teckna utryck vid matematiska problem med en obekant och kan använda generella strategier vid uppgifternas planering och genomförande. Du kan analysera ditt svar och redovisa tydligt och strukturerat, så att andra kan följa ditt resonemang, och med korrekt matematiskt språk.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Redovisning och matematiskt språk
Se kommentar
Redovisningen är ostrukturerad och svår att följa. Endast svar ges.
Redovisningen går delvis att följa även om det matematiska språket är förenklat och ibland felaktigt.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister.
Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.