Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu åk2

Skapad 2020-12-01 17:36 i Björnkärrsskolan Linköping
Hur såg det ut att vara barn för 100 år sedan? Är det likadant idag? Hur såg det ut i hemmen och familjerna? Jobbade man? Vad lärde man sig i skolan? I följande tema ska vi jämföra livet förr och nu., vi kommer att söka och diskutera både likheter och skillnader.
Grundskola 2 Historia SO (år 1-3)
Hur såg det ut att vara barn för 100 år sedan? Är det likadant idag? Hur såg det ut i hemmen och familjerna? Jobbade man? Vad lärde man sig i skolan? I följande tema ska vi jämföra livet förr och nu., vi kommer att söka och diskutera både likheter och skillnader.

Innehåll

 

Övergripande syfte från Läroplanen:
Undervisningen i ämnet SO ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om samhället och omvärlden. Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:
Under arbetets gång ska vi diskutera och jämföra livet förr och nu. Vi kommer att söka information via olika hjälpmedel, som ex. UR skola och SLI play för att kolla på filmer som hör till området. Vi kommer att söka information i böcker och läsa skönlitterära böcker med koppling till temat. Eleverna kommer även söka information genom att intervjua en vuxen (ex. elevens vårdnadshavare) om hur deras skolgång såg ut när de var små. Vi kommer att diskutera begrepp så som dåtid, nutid och framtid.

 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
Läraren kommer att observera dig och ditt deltagande på lektionerna, att du försöker vara med. Jag kommer att bedöma hur delaktig du är genom att bidra med tankar och funderingar kring ämnet. Du ska i slutet av temat har genomfört en intervju och jämfört svaren med hur det ser ut idag. Detta ska du sedan presentera inför dina klasskamrater, i presentationen vill jag att du använder begreppen dåtid och nutid.

 

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?
Du som elev ska vara aktiv på lektionerna genom att genomföra uppgifterna samt delta i diskussioner. Du ska visa att du har lärt dig minst en likhet/skillnad om livet förr och nu. Du ska öka en förståelse för historiska skildringar och levnadsvillkor. Du ska bidra med tankar och funderingar kring likheter och skillnader om livet förr och nu. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  Hi   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Hi   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Hi   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Hi   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Hi   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Hi   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: