👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

13f Prio 7 - Geometri (v.45-51)

Skapad 2020-12-02 13:22 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik
Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei'a som betyder mäta.

Innehåll

PLANERING (Om du klickar på länken så kommer du till veckoplaneringen)

Centralt innehåll Geometri

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Begrepp

 • enheter
 • prefix
 • dimension
 • parallella linjer
 • diagonal
 • vinkel
 • vinkelben
 • vinkelspets
 • sidovinkel
 • månghörning
 • vinkelsumma
 • triangel
 • parallelltrapets
 • parallellogram
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • omkrets
 • area

Elevens mål

 • Uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer
 • Använda gradskiva
 • Använda vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och beräkna omkretsen och arean på olika geometriska figurer
 • göra enhetsbyten samt använda tillhörande prefix

 

Undervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se matris

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?
Genom problemlösningsuppgifter
Genom bedömningsuppgift

Genom skriftligt prov

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift - Geometri

 • Bedömningsuppgift - Geometri

 • Träna inför provet v.2

Matriser

Ma
Prio 7 - Bedömningsuppgift Kap 3 Geometri

Nivå 1
Jag behöver träna mer för att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 2
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 3
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget C.
Nivå 4
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget A.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven visar inte kunskaper om geometriska figurer, omkrets och area.
Eleven visar grundläggande kunskaper om geometriska figurer, omkrets och area.
Eleven visar goda kunskaper om samtliga geometriska figurer.
Eleven visar mycket goda kunskaper om samtliga geometriska figurer och sambandet mellan vinkelsumma och geometrisk form.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven visar inte kunskaper om metoder för att beräkna area av geometriska figurer.
Eleven använder en huvudsak fungerande metod för att beräkna arean av kvadraten, rektangeln och triangeln.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att beräkna triangelns area och försöker beräkna arean av åttahörningen.
Eleven använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna samtliga areor korrekt.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
-
Eleven väljer en relativ väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven påbörjar t.ex. beräkningen av arean av åttahörningen med hjälp av någon strategi.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven beräknar arean av åttahörningen genom att välja en strategi som har god anpassning till problemet och kommer fram till rätt svar.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring omkretsen och arean av figurerna. Drar t.ex. enkla slutsatser som grundar sig i de geometriska figurernas egenskaper.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring omkretsen och arean av figurerna. Drar t.ex. slutsatser som grundar sig i de geometriska figurernas egenskaper.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring omkretsen och arean av figurerna. Drar t.ex. väl utvecklade slutsatser som grundar sig i de geometriska figurernas egenskaper.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Eleven visar inte kunskaper för att redovisa tillvägagångssätt.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgiften med är möjliga att förstå och går att följa. Eleven ritar en kvadrat, rektangel och triangel med omkretsen 24 cm.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbar. Eleven ritar alla figurer med korrekt omkrets men med brister vad det gäller åttahörningens regelbundenhet.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter. Eleven ritar alla fyra figurer på ett korrekt sätt med korrekta vinklar och med rätt omkrets.

Ma
Kunskapsöversikt matematik Geometri år 7

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
kan förstå och lösa ett enklare problem
kunna lösa problem i flera steg
kunna lösa komplexa problem och lösa dessa på konkreta, ändamålsenliga och effektiva sätt

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
förstå rät vinkel, parallella sidor och rektangel
förstå areaberäkning av likbent triangel och parallellogram
kunna beräkna area och omkrets hos sammansatta figurer och se sambandet mellan dessa
se förhållandet mellan area, omkrets och sidans längd hos en kvadrat
förhållandet mellan area, omkrets och sidans längd hos sammansatta figurer

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
förstå vinkelsumman i en triangel
dessutom kunna beräkna okända vinklar i en triangel
använder konkreta metoder för att beräkna areor och vinklar
beräkna omkrets och area av rektanglar och trianglar
förstå vinklar i liksidig triangel

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
föra ett enkelt resonemang kring sambandet mellan rektangelns och triangelns area
föra resonemang kring sambandet mellan area och omkrets hos olika trianglar
kunna visa med bilder eller berätta om metoder och kunna resonera kring felaktiga metoder

KOMMUNIKATION

Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisningen är möjligt att följa och är i huvudsak fungerande
redovisar på ett ändamålsenlig sätt. Redovisningen är lätt att följa.
redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.