Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande texter år5

Skapad 2020-12-03 10:58 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du har redan skrivit berättelser. Nu ska du få lära dig hur du kan skapa spänning i berättelser!

Innehåll

Lgr 11, del 1 - Skolans värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Lgr 11, del 2 - Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

* kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

Lgr 11, del 3 - Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att 

* formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kursplanens centrala innehåll i årskurs 4-6

Läsa och skriva

* Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

* Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och sakprosatexter

* Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.

* Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk 

* Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

* Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

 

Konkreta mål

*  Du ska förstå syftet med en berättande text

* Du ska veta hur man bygger /strukturen för en berättande text med en inledning, en serie händelser, ett problem och hur problemet löses / problemlösning

* Veta hur du använder språket för att skapa levande miljöer och hur du bygger upp spänning

* På egen hand kunna planera och skriva en berättelse 

Hur undervisningen kommer att gå till

* Vi läser i helklass, återberättar berättelserna, samtalar om vad som gör en berättelse spännande

* Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen berättelsens struktur

* Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa spänning; adjektiv, beskrivande verb, beskriva med alla sinnen, variera meningsbyggnaden genom att börja med ett adverb eller en preposition, variera meningslängden; enkla meningar, sammansatta meningar samt mer komplexa meningar

* Eleverna läser och analyserar några textavsnitt, skriver tillsammans med läraren korta avsnitt, läraren ger stöd i smågrupper  till de elever som behöver extra hjälp

* Varje elev planerar och skriver på egen hand utifrån en bildserie / eller fritt en spännande berättelse samt bedömer den tillsammans med läraren utifrån en checklista. Därefter formuleras nya mål för eleven.

*  Läraren dokumenterar / noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för berättande text

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att ...

* förstå syftet med en berättande text

* kunna skriva en text med begripligt innehåll och en tydlig röd tråd

* kunna använda strukturen för en berättande text

* kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text  med (adjektiv, beskrivande verb, beskriva med alla sinnen, variera meningsbyggnaden genom att börja med ett adverb eller en preposition, variera meningslängden; enkla meningar, sammansatta meningar samt mer komplexa meningar)

 

Hur ska du / eleven visa dina förmågor?

Du visar dina förmågor i en individuellt skriven text, som läraren och du sedan bedömer med hjälp av en chcklista. Därefter ställs nya mål upp för just dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: