Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kan man bli uppfinnare på fritids?

Skapad 2020-12-04 08:44 i Apelskolans fritidshem Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 6
Ny Pedagogisk Planeringsmall för Falkenbergs fritidshem i grundskolan 2020/2021

Innehåll

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019)

"En pedagogisk planering handlar om att ta sig an de didaktiska frågorna vad, varför och hur på ett specifikt kunskapsområde och formulera svaren i en skriftlig planering som kan användas flera gånger, även av kollegor som inte deltagit i själva planeringen"

(Fritidshemmets mål och resultat, s. 65–75 Pihlgren 2017).

 

 

Använd dessa rubriker när du/ni gör den pedagogiska planeringen i Unikum:

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

De förmågor och mål vi ska arbeta med på fritids är att:

  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. (kap 4)
  • Undersöker nya områden genom att experimentera och pröva nya lösningar. (kvalitetsindikatorerna)
  • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. (kap 2)

 

Elevernas inflytande och delaktighet

Eleverna får inflytande och delaktighet genom att de får komma med förslag och idéer utifrån sina intressen inom det tänkta området. 

 

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Undervisningen kommer att utgå från eleverna och de kunskapsmål vi valt att fokusera på. Vi kommer arbeta formativt genom att ge eleverna utmanande frågor/uppgifter under arbetets gång. Vi kommer använda oss av vår lärmiljö och ha tillgängligt material som inbjuder till ex byggande och konstruktion. 

Uppföljning

Genom att observera eleverna under arbetets gång och genom att låta eleverna utvärdera kontinuerligt för att se att det vi gör bidrar till utveckling.

Utvärdering

Vi kommer utvärdera genom samtal och intervjuer och även använda Kahoot. Vi kommer även titta på om elevernas förmåga att ge formativ återkoppling till varandra har ökat.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: