👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck och väder - åk 7

Skapad 2020-12-04 09:48 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Fysik
Detta område går ut på att förstå hur tryck påverkar både i vardagen och för vädrets rörelser och förändring. Det kommer även handla om klimat, klimatförändringar och hur människor och samhällen påverkar hela jordens klimat.

Innehåll

Planering: Tryck och väder

Förväntat resultat

När vi genomfört detta område förväntas alla ha koll på åtminstone dessa punkter:

Vad tryck är och hur det skiljer sig från krafter.

Vad som menas med lågtryck och högtryck när man beskriver väder.

Vad som menas med klimat och miljö.

Vad vakuum är.

Vad densitet är.

Hur värme och tryck hänger ihop.

Hur solen, årstiderna och havsströmmarna påverkar klimatet på jorden.

Vad växthuseffekten är.

Hur människan påverkar klimatet och miljön.

 

Läromedel: Fysikboken Spektrum, Faktatexter från Naturskyddsföreningen och artiklar från SvD och DN (2020)

Vecka

Vad

Hur

50-51

Introduktion om klimat och väder.

 

Arbete med faktatexter

2

Arbete med klimatförändringar.

Grundläggande begrepp: Tryck på fast ytor och beräkningar (Kap 7.1)

Begrepp: högtryck, lågtryck (kap 4.4)

 

Arbete med faktatexter

 

Genomgång

3 och 4

Tryck i gaser och Lufttryck (7.3 och 4.4)

Tryck i vätskor (7.2) och Densitet (4.1 och 4.2) Kopplingen mellan tryck och värme samt temperatur.

Hur sprids värme? (4.3)

Växthuseffekten, havsströmmar och hur värme transporteras över jorden. (4.4)

 

Genomgång

Arbete med frågor

5

Vad påverkar klimatet?

Hur uppstår väder?

Människans påverkan på klimat och miljö.

Genomgång

Arbete med frågor

 

Inlämningsuppgift

6 Kemi och inlämningsuppgift -klar  

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Momentet kommer bedömas genom utförande av laboration och laborationsrapport, samt inlämnade uppgifter under områdets gång och i ert arbete med artiklar kring klimatet, där ni bedöms utifrån hur ni:

resonerar om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen

använder ord/begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i väder och klimat

söker naturvetenskaplig information och använder olika källor

beskriver hur naturvetenskapliga upptäckter har haft betydelse för människan

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik, Tryck, väder och klimat

F (insats krävs)
E
C
A
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Begrepp: Tryck, kraft, densitet, lufttryck, vakuum, övertryck, undertryck, strålning, strömning, ledning, högtryck, lågtryck, front, sjöbris, växthuseffekten, växthusgaser.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Samband: Tryck på fasta ytor, Tryck i vätskor och Tryck i gaser. Lufttryck. Hur värme och densitet påverkar tryck. Hur värme sprids.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och visar då på komplexa fysikaliska samband.