Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Kapitel 2 Geometri lå 20/21

Skapad 2020-12-05 13:38 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Geometri Längd, area och volym - de tre dimensionerna.

Innehåll

Mål

När du arbetat klart med kapitlet skall du förbättrat dina kunskaper om att:

 • Omvandla enheter för längd, area och volym
 • Beräkna volym av prismor
 • Beräkna omkrets och area av månghörningar
 • Beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Diskussionsuppgifter

Bedömning
Du kommer att bedömas genom den kunskap du visat under lektionsarbetet och på ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning av prov Åk 7 Kapitel 2 Geometri Blått prov

E-Nivå
C-Nivå
Problemlösning
Uppgift 11 Area och omkrets för parallellogram
Uppgift 11 Area och omkrets för parallellogram
Begrepp
Uppgift 1 Namnge geometriska figurer
Uppgift 2 Beräkna vinklar
Uppgift 2 Beräkna vinklar
Uppgift 4 Vinklar
Uppgift 3 Dimensioner
Uppgift 5 Area för sammansatta figurer
Uppgift 6 Geometriska begrepp
Uppgift 7 Area och omkrets för fyrhörning
Uppgift 9 Triangelns area
Metod
Uppgift 5 Area för sammansatta figurer
Uppgift 7 Area och omkrets för fyrhörning
Uppgift 8 Volym och begränsningsarea för rätblock
Uppgift 10 Omkrets av sammansatta figurer
Uppgift 11 Area och omkrets för parallellogram
Resonemang
Uppgift 10 Omkrets av sammansatta figurer
Kommunikation
Uppgift 8 Volym och begränsningsarea för rätblock
Uppgift 9 Triangels area
Uppgift 11 Area och omkrets för parallellogram

Ma
Bedömning av prov Åk 7 Kapitel 2 Geometri Rött prov

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 2 Problemlösning med area
Uppgift 3 Vinklar
Uppgift 3 Vinklar
Uppgift 4 Vinkelsumma
Uppgift 7 Omkrets och area för parallellogram
Uppgift 7 Omkrets och area för parallellogram
Uppgift 8 Volym
Uppgift 9 Vinklar
Uppgift 9 Vinklar
Begrepp
Uppgift 1 Dimensioner
Uppgift 5 Triangelns area
Metod
Uppgift 6 Omkrets för sammansatt figur
Uppgift 2 Problemlösning med area
Uppgift 7 Omkrets och area för parallellogram
Uppgift 9 Vinklar
Resonemang
Uppgift 3 Vinklar
Uppgift 6 Omkrets för sammansatt figur
Uppgift 4 Vinkelsumma
Uppgift 8 Volym
Uppgift 9 Vinklar
Kommunikation
Uppgift 4 Vinkelsumma
Uppgift 2 Problemlösning med area
Uppgift 5 Triangelns area
Uppgift 7 Omkrets och area för parallellogram
Uppgift 8 Volym

Ma
Åk 7 Sammanfattande matris för arbetsområdet Geometri

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: