Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självkänsla 2020-2021

Skapad 2020-12-06 00:29 i Förskolan Eken Östhammar
Jämställdhetsplanering Självkänsla
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt. Under månaderna november-januari har vi fokus på området självkänsla.

Innehåll

Avdelningens mål

 • Att barnen ska känna att de duger och är viktiga
 • Att barnen har rätt till alla sina känslor
 • Att barnen ska våga stå för sina handlingar
 • Att barnen ska våga testa 

 

Aktivitet

 • Att vuxna och barn visar varandra respekt, där vuxna är viktiga förebilder
 • Att barnen över hela dagen har rätt till sina känslor. Uppmärksammar och pratar om olika känslor i julkalendern från ur.se
 • Tillåtande klimat på avdelningen
 • Att pedagogerna stöttar och är lyhörda för det barnen ger uttryck för

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med självkänsla sker kontinuerligt i den dagliga verksamheten. I de dagliga rutinsituationerna, samlingar och planerade aktiviteter. 


Genom att pedagogerna i sitt förhållningssätt visar att det barnen har att säga är viktigt och genom att respektera alla känslor tror vi att barnen vågar dela med sig av tankar och känslor i större utsträckning.

Genom att vara nära barnen, genom att lyssna och genom att visa respekt för det barnen ger uttryck för tror vi att barnen kommer att våga mera och tro på sig själva.

 

Analys, utvärdering och reflektion

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan endast för personalen (inte här i planeringen).

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.   

           

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: