Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande Lpp ,Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2012-02-06 15:05 i Särskolan Stimmet Tyresö
En övergripande Lpp för idrott och hälsa åk 1-3. Baserad utifrån mål, innehåll ,metod och bedömning. Lpp´n sträcker sig över hela läsåret.
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Idrott och Hälsa

Syftet enligt Lgr 11 med ämnet idrott och hälsa är att eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för fysisk aktivitet och ute vistelse. Eleverna ska få pröva på en mängd olika aktiviteter och ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och sin egen hälsa. Eleverna ska ges möjlighet att träna på att planera, genomföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor, utveckla sin samarbetsförmåga och respekt mot andra samt utveckla en god kroppsuppfattning.

Eleverna ska ges möjlighet att vistas ute i olika miljöer och utveckla sin förmåga att vistas i olika väderförhållanden och årstider. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att förstå risker med olika fysiska aktiviteter och hur man bör agera vid nödsituationer.

Njupkärr  Skola Åk 1-3

Genom vår idrottsundervisning vill vi att eleverna ska lära sig att:

*Vara ombytt på lämligt sätt

*Delta aktivt efter sin egen förmåga i alla aktiviteter

*Känna till och följa regler i gymnastiksalen och utomhus

*Ta ansvar för skolans och eget material

*Bekanta sig med redskap,bollar,lekar,danser

*Pröva på olika sporter både i skolans och utomstående föreningars regi

*Träna vattenvana, att simma och islivräddning

*Vistas i naturen, lära sig att följa en karta och känna till allemansrätten.

*Visa respekt och god kamratskap samt laganda

*Lära sig vikten av att sköta sin hygien.

 

Övergripande mål

De övergripande målen och grundläggande värden anger riktningen på skolans arbete och visar på de normer och värden samt kunskaper som eleven bör utvecklat under grundskolan.

Förmågor att utveckla förankrat i läroplan

Ämnet idrott och hälsa ska enligt Lgr 11 ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Innehåll

Nedanstående innehåll ligger till grund för vad eleven ska träna på och utveckla under idrottsåren 1-3. (LGR11)

Rörelse i årskurs 1-3

Hälsa och livstil i årskurs 1-3

Friluftsliv och utevistelse i årskurs 1-3

Metoder

Metoden visar på hur vi ska göra och vilket innehåll vi använder oss utav för att hjälpa eleven att uppnå ovanstående mål för respektive årskurs.

Arbetssätt åk 1-3

Rörelse

 • enkla lekar med och utan boll och dess regler
 • enklare bollekar med inriktning på kasta och fånga
 • takt och rytm i lekar, dans och rörelse till musik
 • träna grovmotoriska grundformer såsom hoppa, klättra, springa, rulla osv. i t ex redskapsstationer, lekar, danser och rörelser
 • enklare bollspel med träning på samarbete och hänsynstagande
 • lekar och rörelse i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

 • att samtala om en lek efteråt
 • att beskriva en lek efteråt och förstå upplevelsen av den
 • genomgång av regler och förståelse av att följa regler
 • kunna duscha och byta om till lektionerna
 • träna på avslappning
 • simning en gång i veckan i Åk 2

Friluftsliv och utevistelse

 • olika aktiviteter utomhus såsom friidrott, enklare lekar och bollspel
 • uteaktiviteter vid olika årstider och miljöer såsom skridskor, ev skidor m m
 • träna på att klä sig efter väder
 • enklare skolgårdsorientering och gymnastiksalsorientering
 • genom temadagar och friluftsdagar skapa en förståelse för allemansrättens grunder (NO)

 

Bedömning

Att du kan delta i lekar, bollövningar och gymnastikövningar samt hur du behärskar rörelserna springa, hoppa och klättra med ett fungerande rörelsemönster.Att du rytmiskt genomför enkla danser och övningar till musik.Att du förstår och följer instruktioner och spelregeler.Din simkunnighet mot kunskapskravet i åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Kunskapskrav/Matris i Idrott och hälsa åk 1 - 3

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Rörelse
 • Idh  1-3
Delta i övningar, såsom lekar och redskapbanor, som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. springa, hoppa, balansera, krypa, klättra och åla. Delta i enklare bollekar med inriktning mot att kasta och fånga.
Delta i övningar, såsom lekar och redskapbanor, som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. springa, hoppa, balansera, krypa, klättra och åla. Delta i enklare bollekar med inriktning mot att kasta och fånga.
Delta och behärska övningar, såsom lekar och redskapbanor, som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. springa, hoppa, balansera, krypa, klättra och åla. Delta i enklare bollekar med inriktning mot att kasta och fånga.
 • Idh  1-3
Kunna följa grundläggande regler i leken.
Kunna följa grundläggande regler i leken.
Kunna följa grundläggande regler i leken.
 • Idh  1-3
Delta i enklare danslekar och ringdanser. Delta i lekar och övningar med takt och rytm.
Delta i enklare danslekar och ringdanser. Delta i lekar och övningar med takt och rytm.
Delta i enklare danslekar och ringdanser. Delta i lekar och övningar med takt och rytm.
 • Idh  1-3
Ha god vattenvana och kunna simma 200 m varav 50 m rygg (simkrav för åk 6)
Hälsa och livsstil
 • Idh  1-3
 • Bi  1-3
Delta i samtal om upplevelser av lek och rörelse. Delta i samtal kring begrepp som hälsa, kondition, hygien och natur. Att byta om och duscha till idrottslektionerna.
Delta i samtal om upplevelser av lek och rörelse. Delta i samtal kring begrepp som hälsa, kondition, hygien och natur. Att byta om och duscha till idrottslektionerna.
Delta i samtal om upplevelser av lek och rörelse. Förstå innebörden av begrepp som hälsa, kondition, hygien och natur. Att byta om och duscha till idrottslektionerna.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  1-3
Delta i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning.
Delta i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Delta i skolgårdsorientering.
Delta i skolgårdsorientering och känna till kartors uppbyggnad.
 • Idh  1-3
Delta i aktiviteter utomhus.
Delta i aktiviteter utomhus.
Delta i aktiviteter utomhus.
 • Idh  1-3
Känna till allemansrätten.
Känna till allemansrätten.
Känna till allemansrätten.
 • Idh  1-3
Kunna följa regler och normer och visa hänsyn. Kunna hantera material på ett säkert sätt. Hjälpa till att plocka fram och undan material.
Kunna följa regler och normer och visa hänsyn. Kunna hantera material på ett säkert sätt. Hjälpa till att plocka fram och undan material.
Kunna följa regler och normer och visa hänsyn. Kunna hantera material på ett säkert sätt. Hjälpa till att plocka fram och undan material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: