Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande Lpp, Idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2012-02-06 15:09 i Särskolan Stimmet Tyresö
En övergripande Lpp för idrott och hälsa åk 4-6. Baserad utifrån mål, innehåll ,metod och bedömning. Lpp´n sträcker sig över hela läsåret.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Idrott och hälsa

Syftet enligt Lgr 11 med ämnet idrott och hälsa är att eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för fysisk aktivitet och ute vistelse. Eleverna ska få pröva på en mängd olika aktiviteter och ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och sin egen hälsa. Eleverna ska ges möjlighet att träna på att planera, genomföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor, utveckla sin samarbetsförmåga och respekt mot andra samt utveckla en god kroppsuppfattning.

Eleverna ska ges möjlighet att vistas ute i olika miljöer och utveckla sin förmåga att vistas i olika väderförhållanden och årstider. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att förstå risker med olika fysiska aktiviteter och hur man bör agera vid nödsituationer.

Mål för Njupkärr Skola

Genom vår idrottsundervisning vill vi att eleverna ska lära sig att:

*Vara ombytt på lämligt sätt

*Delta aktivt efter sin egen förmåga i alla aktiviteter

*Sammarbeta med alla kamrater

*Känna till och följa regler i gymnastiksalen och utomhus

*Ta ansvar för skolans och eget material

*Bekanta sig med redskap,bollar,lekar,danser

*Pröva på olika sporter både i skolans och utomstående föreningars regi

*Vistas i naturen och känna till allemansrätten

*Visa respekt och god kamratskap samt laganda

*Kunna leda en uppvärmning/idrottslektion för gruppen

 

Övergripande mål

De övergripande målen och grundläggande värden anger riktningen på skolans arbete och visar på de normer och värden samt kunskaper som eleven bör utvecklat under grundskolan.

Förmågor att utveckla, förankrat i läroplan

Ämnet idrott och hälsa ska enligt Lgr 11 ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Innehåll

Nedanstående innehåll ligger till grund för vad eleven ska träna på och utveckla under idrottsåren 4-6. (LGR11)

Rörelse i årskurs 4-6

Hälsa och livstil i årskurs 4-6

Friluftsliv och utevistelse i årskurs 4-6

Metoder

Metoden visar på hur vi ska göra och vilket innehåll vi använder oss utav för att hjälpa eleven att uppnå ovanstående mål för respektive årskurs.

Arbetssätt åk 4-6

Rörelse

 • redskapsbanor
 • lekar och rörelse till musik och uppvärmning till musik
 • tillsammans i grupp röra sig till musik
 • leda en uppvärmning eller lektion
 • tillsammans med andra planera några lektioner och genomföra dem och leda yngre elever.(Åk 5-6)
 • Olika bollspel och bollekar med inriktning mot samarbete och laganda
 • samtala om vikten av hygien i samband med fysisk rörelse (Bi)
 • samtala om betydelsen av en uppvärmning 
 • samtala om och förstå betydelsen av olika begrepp i styrke- och konditionsträning
 • kostens betydelse, matvanor och tallriksmodellen genomförs ämnesöverskridande (NO)

Friluftsliv och utevistelse

 • olika rörelseaktiviteter utomhus såsom friidrott och bollspel
 • Uteaktiviteter vid olika årstider och miljöer såsom skidåkning, skridskor, orientering mm.
 • att klä sig efter väder
 • orientering i närmiljö
 • kartors uppbyggnad och symboler
 • genom temadagar och friluftsdagar förklara naturens rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten (NO)

 

Bedömning

     *  Efter varje lektion göra en notering om hur eleverna utfört uppgiften och vad vi bör jobba vidare med.

     *  Dokumentera lektionerna med hjälp av en I-pad, där man med säkerhet kan göra en rättvis bedömning.

     *  Eleverna får alltid en chans att få reda på vad de ska arbeta med för att utvecklas i olika områden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6

Matriser

Idh
Kunskapskrav/Matris i Idrott och hälsa åk 4 - 6

Åk 4
Åk 5
Åk 6
Ny nivå
Ny nivå
Rörelse
 • Idh  4-6
Delta aktivt i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar.
Delta aktivt i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar.
Delta aktivt i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar.
 • Idh  4-6
Delta aktivt i olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
Delta aktivt i olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Tillsammans med andra eller själv planera och genomföra en uppvärmning.
Delta aktivt i olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Tillsammans med andra eller sjäv planera och genomföra en idrottslektion
 • Idh  4-6
Delta aktivt i övning som innehåller takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
Delta aktivt i övningar som innehåller takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
Delta aktivt i övningar som innehåller takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
Kunna simma 200 m varav 50 m rygg.
Hälsa och livsstil
 • Idh  4-6
Förstå vad träning innebär för puls, andning och känslan i kroppen. Deltar i samtal om uppvärmningens betydelse.
Förstå att träningsformer kan varieras och genomföras på olika sätt. Förstår uppvärmningens betydelse.
Kunna dra slutsatser hur olika aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan genom att delta i samtal och diskussioner.
 • Idh  4-6
Känna till och ta del av det lokala aktivitetsutbudet. Vilka idrottsanläggningar och naturområden som hemorten erbjuder.
Känna till och ta del av det lokala aktivitetsutbudet. Vilka idrottsanläggningar och naturområden som hemorten erbjuder.
Känna till att olika närmiljöer ger olika förutsättningar till aktiviteter och att olika naturtyper påverkar möjligheterna att utöva aktiviteter utomhus.
 • Idh  4-6
Veta vilka aktiviteter som du har genomfört och hur du upplever dig själv i aktiviteten.
Veta vilka aktiviteter som du har genomfört och hur du upplever dig själv i aktiviteten.
Känna till olika träningsmodeller som konditionsträning eller intervallträning med olika tids- och pulsintervall.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  4-6
Kunna orientera sig i den närliggande natur- och närmiljön. Kunna förstå kartors uppbyggnad och symboler.
Kunna orientera sig i den närliggande natur- och närmiljön. Kunna förstå kartors uppbyggnad och symboler.
Kunna orientera sig i den närliggande natur- och närmiljön. Kunna förstå kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
Deltar i olika rörelseaktiviter utomhus under olika årstider och väderförhållanden. Klär sig efter väder.
Deltar i olika rörelseaktiviter utomhus under olika årstider och väderförhållanden. Klär sig efter väder.
Deltar i olika rörelseaktiviter utomhus under olika årstider och väderförhållanden. Klär sig efter väder.
 • Idh  4-6
Kunna ta hänsyn till olika platser och miljöer där man tillämpar allemansrätten.
Kunna ta hänsyn till olika platser och miljöer där man tillämpar allemansrätten.
Kunna ta hänsyn till olika platser och miljöer där man tillämpar allemansrätten.
 • Idh  4-6
Ta hänsyn till kamrater och omgivning för att undvika skada. Ta ansvar för att plocka fram och undan material. Kunna stötta och uppmuntra sina kamrater vid aktiviteter.
Ta hänsyn till kamrater och omgivning för att undvika skada. Ta ansvar för att plocka fram och undan material. Kunna stötta och uppmuntra sina kamrater vid aktiviteter.
Ta hänsyn till kamrater och omgivning för att undvika skada. Ta ansvar för att plocka fram och undan material. Kunna stötta och uppmuntra sina kamrater vid aktiviteter.
 • Idh  4-6
Kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh
Kunna planera och genomföra en uppvärmning för gruppen
Kunna planera och genomföra en idrottslektion för gruppen

Idh
IDROTT OCH HÄLSA , bedömningsmatris 4-6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
DELTA I AKTIVITETER/RÖRELSE
Använda sin kropp i olika aktiviteter och rörelser.
 • Idh
Deltar men har behov av tydliga instruktioner för hur du anpassar dina rörelser i olika aktiviteter. Tex. Bollspel- utför enskilda moment ex. studsa , passa och fånga.
Deltar och försöker på egen hand utföra och anpassa dina rörelser i olika aktivitet. Behov av tydliga instruktioner. Tex. Utför enskilda moment i övningssammanhang.
Deltar, utför och anpassa rörelser i olika kända aktiviteter och situationer Tex. Utför enskilda moment i spelsituationer.
Deltar och utför rörelser i olika aktiviteter och situationer. Är väl medveten om olika rörelsemöster anpassade till olika moment och situationer Tex. Använder sina kunskaper i spel och bidra till att spelet utvecklas.
PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA AKTIVITETER/RÖRELSER
Deltar och genomför idrotter och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh
Genomför med handledning kända idrotter och andra fysiska aktiviteter utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp för att genomföra aktiviteterna. Gör val men har svårt att berätta varför du har gjort just dessa val.
Genomför med handledning kända idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna idéer om vad du vill göra och hur det kan genomföras. Gör till viss del egna val och motiverar dessa.
Genomför och värderar kända idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna idéer, förklarar dem och tar egna initiativ till lösningar under genomförandet. Gör egna val och förklara dem.
Genomför och värderar olika idrotter och andra fysiska aktiviteter. Förklarar tydligt dina tankar och förklarar hur de kan genomföras. Motivera dina val. Ser för- och nackdelar med dina val och provar nya sätt när problem uppstår.
Samtalar kring idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika sätt att se på hälsa, rörelse och livsstil.
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil.
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Ger konkreta exempel och förklarar på ett enkelt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan (hur man mår).
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Ger exempel och förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan (hur man mår).
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan. Förklarar tydligt sambandet mellan t.ex. rörelse, mat och hälsan (hur man mår).
GENOMFÖRA OCH ANPASSA
Utevistelse och friluftsliv
 • Idh
Deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö. Behöver hjälp med att genomföra och anpassa efter situationen t.ex. resonera kring lämpligt val av kläder och material. Är i behov av tydliga instruktioner kopplat till aktiviteten.
Deltar i olika kända aktiviteter i natur och utemiljö. Genomför och anpassar efter situationen. Visar på förståelse genom att t.ex. ge exempel på lämpligt val av kläder och material kopplat till aktiviteter som man deltagit i tidigare.
Deltar i aktiviteter i natur och utemiljö. Genomför och anpassar efter situationen t.ex. förklarar vilka val av kläder och material som är lämpliga kopplat till aktiviteten.
...
FÖREBYGGA RISKER OCH HANTERA NÖDSITUATIONER
Förebygga kroppsskador. Hantera nödsituationer på land och i vatten
 • Idh
Behöver stöd och hjälp med att förstå hur man undviker skador i lek spel och idrott.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid lek, spel och idrott genom att ge enkla tydliga exempel från väl kända situationer.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid lek, spel och idrott i kända situationer. Ger enkla exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid lek, spel och idrott. Använder sina kunskaper och erfarenheter även i nya situationer. Ger exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig..
 • Idh
Är medveten om hur nödsituationer kan förhindras, men behöver hjälp när du ska visa hur man kan göra i en nödsituation (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten)
Är medveten om hur nödsituationer kan förhindras, men behöver viss hjälp när du ska visa hur man kan göra (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten).
Är medveten om hur nödsituationer kan förhindras. Förklara och visa hur det kan gå till i en nödsituation (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten).
Är väl medveten om hur nödsituationer kan förhindras. Förklara och visa med säkerhet hur det kan gå till i en nödsituation (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten).

Idh
Kunskapsmatris för Idrott & Hälsa år 6

Matris över kunskapskrav i slutet av årskurs 6 i Grundskolan...

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
... för Betyget E
... för Betyget C
... för Betyget A
Ej genomfört moment
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: