Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Materians uppbyggnad

Skapad 2020-12-08 14:44 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Kemi
Du ska nu få inblick i kemins värld och upptäcka att allt runt oss handlar om kemi.

Innehåll

Begrepp

 • materia - grundämne, kemisk förening

 • atom- kärna, proton, neutron och elektron

 • molekyl

 • fast- flytande- gasform

 • brännbarhet

 • kemiska reaktioner

 • systematiska undersökningar

 • hypotes

 • dokumentation

 • brandfarliga ämnen

 • eld

 • experiment

Arbetssätt

Vi förklarar vad materia är och dess uppbyggnad - atom, atomkärna, proton, neutron och elektron.

                                                          dess former      - fast, flytande och gas

                                                          dess indelning       - grundämnen, kemiska föreningar

Vi behandlar några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan.

 Informativa filmer visas, som ger möjlighet till diskussioner. 

Vetenskapliga artiklar diskuteras. Jämförelser görs mellan förr och nu.

Enkla experiment genomförs och eleverna tränas att göra systematiska undersökningar och att dokumentera. 

Bedömning

Din förmåga att kunna beskriva en atom och en molekyl.

Din förmåga att kunna beskriva vad ett grundämne är och en kemisk förening är. 

Din förmåga att beskriva ett ämnes tre former - fast- flytande - gasform.

Din förmåga att beskriva och förklara hur en brand kan uppstå.

Din förmåga att kunna berätta om viktiga upptäckter inom kemin.

Din förmåga att göra enkla undersökningar - planera, ställa hypotes, utföra, dra slutsats, jämföra och utvärdera.

Din förmåga att läsa, förstå, tolka och granska information om kemi i ex. faktatexter.

Din förmåga att känna till och använda kemiska begrepp ex. material, materia, atom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

Din förmåga att
Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Nivå 4
Samtala och diskutera
Du deltar mycket sparsamt.
Du är till viss del aktiv vid diskussioner.
Du är aktiv och är med och diskuterar.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionen.
Använda information för att skapa texter
Du har svårt att skriva en text med hjälp av informationen.
Du använder informationen med viss anpassning till sammanhanget.
Du använder informationen med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du använder informationen med god anpassning till sammanhanget.
Genomföra enkla undersökningar
Du deltar mycket sparsamt och visar lite engagemang.
Du är till viss del aktiv i de uppgifter som ska genomföras.
Du deltar aktivt i de uppgifter som ska genomföras.
Du deltar aktivt i de uppgifter som ska genomföras. Du för arbetet i klassen framåt med ditt sätt att bidra med åsikter, frågor och förslag.
Jämföra olika resultat genom att resonera om likheter och skillnader.
Du har inte gjort några jämförelser / Du har svårt att jämföra de olika resultaten.
Du för enkla resonemang. Du kan beskriva likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang. Du ser likheter och skillnader och kan till viss del förklara varför.
Du för utvecklade resonemang. Du ser likheter och skillnader och kan förklara varför.
Dokumentera i text och bild
Dokumentationen är rörig eller saknas delvis. Det är inte alltid lätt att förstå vad du menar.
Du gör enkla dokumentationer. Det är ganska lätt att förstå vad du menar.
Du gör utvecklade dokumentationer. Det är lätt att förstå vad du menar.
Du gör välutvecklade dokumentationer. Det är tydligt, välformulerat och lätt att förstå.
Visa kunskaper
Du har bristfälliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och förklarar några ord och begrepp. Du kan ge exempel och beskriva.
Du har goda kunskaper. Du har förstått nästan alla de ord och begrepp vi arbetat med. Du kan förklara och visa på samband.
Du har mycket goda kunskaper. Du har förstått alla de ord och begrepp vi arbetat med. Du kan förklara och visa på samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: