Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplan

Skapad 2020-12-10 17:04 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola

Innehåll

 

Målområde för projektet:

Hållbara relationer till varandra, värden och Världen 

                             

Syfte för projektet:                                                      

Vi vill fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till världen. Vi använder parkerna i stadens centrum och skogen i vår närmiljö som förskolans ateljéer. Vi tar del av stadens erbjudanden och ser vår stad som en lärande arena. I vår grupp har vi valt att inrikta oss på TRÄD. Vi har en plats i Liljansskogen som vi regelbundet besöker och där vill vi ge barnen möjlighet att skapa nära relation till platsen och de träd som växer där. Genom att jobba utifrån fantasi, ibland fakta, gör vi undersökningar av det vi hittar. Fantasin och det lekfulla undersökandet är viktigt för att väcka förundran, empati och respekt inför det som är levande.

 

Vi arbetar mycket med hållbara relationer mellan barnen och hur vi är bra kompisar mot varandra. Det är viktigt för vår barngrupp att alla barnen ska känna sig trygga och finner sin plats i gruppen.

 

Metod för arbetet

Vi har platsen som utgångspunkt när barnen arbetar med sina hypoteser kring det som upplevs som spännande och vi kommer att arbeta både ute på vår plats och på förskolan. Vi använder våra kroppar och sinnen för att skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld. Vi växlar mellan undersökningar ute och inne, mellan biologiska studier och estetiska gestaltningar. Vi undersöker ekologiska samband, förutsättningar för biologisk mångfald samt kretslopp i naturen för att skapa förståelse för och kunskap om hållbar utveckling. Vi vill närstudera trädens liv och undersöka vilka fler som har relationer till träden. Vi kommer att följa platsens årstidsväxlingar och vill göra barnen medvetna om naturens värde, om hållbarhet och om ekologi. 

Vi kommer arbeta med många olika uttrycksformer för att ge varje barn möjlighet att utrycka sina tankar och åsikter. Vi vill på ett lekfullt sätt utforska fakta med barnen, vi ser fantasin som en tillgång i undervisningen.  Vi kommer använda oss av analoga och digitala metoder i vårt utforskande. Vi kommer använda oss av appar där barnen kan skapa digitala berättelser, vi kommer använda olika bakgrunder som vi antingen projicerar upp på väggen eller skriver ut i barnens skapande av berättelser. Vi kommer att arbeta med att besjäla vår plats, träden på platsen och andra betydelsefulla ting på vår plats.

Vi pedagoger kommer att observera barnens utforskande och görande för att kunna förändra miljön och de material som erbjuda. Detta för att vidhålla barnens intresse för projektet under hela dagen, för att skapa möjligheter till vidare reflektioner och utforskande.

Vi kommer också att fläta in våra utvecklingsområden i vårt projekt, fysisk aktivitet och Barnkonventionen. Vi vill ge barnen rika möjligheter till meningsskapande rörelseglädje och kroppskännedom. Genom vår plats vill vi visa dem naturens betydelse för vårt välbefinnande. I vårt arbete med Barnkonventionen vill vi stärka gruppens gemenskap och solidaritet för varandra.

”Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.”             Lpfö-18

Vi kommer att utgå från de fyra grundprinciper som samlar innehållet i Barnkonventionen

 • Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • Artikel 3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
 • Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Att se styrkan i varandras olikheter och förmågor som en tillgång:

Skapa tillfällen för barnen att bli förtrogna med demokratiska arbetsprocesser dels genom att arbeta i mindre grupper, men även i arbetsgrupper där olika egenskaper kan bidra till ett kooperativt lärande och där barnen kan se styrkan av varandras olikheter och förmågor. Vi pedagoger påvisar med ord och handling hur och när barns förmågor blir en tillgång. I detta ryms arbetet med hållbara relationer och aktsamhet om vår miljö.

Arbete kring allas lika värde:

Skapa tillfällen för barnen att komma till tals och göra sin röst hörd genom att vara närvarande och hjälpa barnen att på olika sätt utrycka sin mening. Det kan vara genom kroppsliga uttryck men också genom mer sinnliga uttrycksätt som ansiktsuttryck, kroppshållning mm.

 

Arbete kring integritet:

Alla barn har rätt till integritet, vi är noga med att påvisa för barnen att hänsynstagande gentemot varandra är av stor vikt, ibland vill man inte bli kramad, ibland vill man bli kramad,  viktigt att lyssna till kamraterna i gruppen. Vi pedagoger är viktiga förebilder, vår respekt inför varje barns olikheter och behov är mycket viktig. 

Vi pedagoger lutar oss emot Vygotskijs teorier i vårt projekt och funderar på naturens roll som material och verktyg. Vi försöker att se på naturen utifrån Vygotskijs tankar om människor som kognitiva hybridvarelser. Bara istället för kopplingen mellan människor och teknik vill vi utforska kopplingen och hybriditet mellan människor och natur. Vi besjälar tex träden med våra röster och träden ger oss material för skapande samt en lekplats. Finns det flera sätt vi kan samarbeta på? Vilka relationer kan vi skapa och hur gör vi dessa relationer till hållbara?   

                                                           

Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla:

Se tankekarta

 

Pedagogernas frågeställning (generativ fråga):

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och Världen: Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?

Vilka relationer och samarbeten kan vi skapa och hur gör vi dessa relationer till hållbara?

 

Barnens eventuella projektfråga:

-        -   Behöver trädet ögon och öron? Varför då?

-          - Om vi pratar med träd, hur vet vi hur ska vi prata så att trädet hör?

-          - Vilka ögon, öron och munnar träden skulle kunna ha?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: