Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering: Naturdokumentärer

Skapad 2020-12-11 08:47 i 023241 Förskolan Gamlebyplan 3 Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola

Innehåll

 

DIDAKTISK PLANERING AV AKTIVITET: Naturdokumentär (undersökande i skogen)

Datum: 30/9–20

Bakgrund och sammanhang (vem och varför) *

Diskussioner inom arbetslaget, under formella situationer och informella möten i den dagliga verksamheten, har kretsat kring hur barnen i Bikupans verksamhet kommer bäst stödjas till att utveckla ett lärande under deras tid i verksamheten. Utifrån diskussionerna är det möjligt att konkludera att arbetslaget delar ett gemensamt synsätt på att barnen utvecklar ett lärande inom sociala sammanhang. Sociala sammanhang som inte endast berör områden som hur man ska samspela med andra utan även inom olika ämnesområden. Undersökningar, diskussioner och reflektioner är givande för barnens utveckling anser arbetslaget. Följande aktivitet härstammar utifrån detta synsätt. Aktiviteten är att de deltagande barnen ska utforska en skogsmiljö. Pedagogen och barnen diskuterar vad barnen ser, hör och upplever under deras vistelse i skogen. Pedagogen följer barnens initiativ och diskuterar kring det de ser, hör och vill undersöka. Här kan en möjlig komplikation uppstå utifrån möjligheten att ett individuellt barns undersökande, på grund av kamratkultur eller tidigare erfarenheter, kan ta större plats inom diskussionerna, eller att pedagogen upplever svårighet att diskutera med alla barn inom gruppen. Detta kan lösas antingen genom upprepande vistelser till skogsmiljön där pedagogen möjligtvis lägger mer fokus på några barn och vid ett senare tillfälle till några andra barn. Dokumentationen och hur den utförs (som kommer beskrivas tydligare senare i planeringen) är en viktig del inom aktivitetens innehåll inte endast ur ett utvärderingsperspektiv utan även på grund av det slutliga målet att barnen ska kunna skapa sina egna dokumentärer i skogen på det de ser, hör och gör inom skogsmiljön. Detta kan betraktas som en svår uppgift men det är upp till pedagogen, verksamheten, planering för vistelser och utvärdering för hur aktiviteten kan planeras för att aktiviteten och verksamheten ska stödja barnen till att uppnå målet.

Syfte (varför) 

Enheten som förskolan och verksamheten tillhör har som mål att barnen ska utveckla kunskaper och förmågor inom områden som naturvetenskap samt språk och kommunikation. Arbetslaget har utgått från dessa, samt från läroplanens mål, för utformningen av aktivitetens syfte. Syftet med aktiviteten är att barnens ska få möjlighet att undersöka natur, utveckla kunskap och förståelse kring miljön utifrån eget perspektiv, samt genom digitalisering reflektera och utvärdera deras erfarenheter.

 

Mål och innehåll (vad och varför)

Följande är en precisering av aktivitetens syfte utifrån förskolans läroplan:

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter […]

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap […]

• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Presenterade mål från läroplanen är grundläggande mål för aktiviteten, men det är möjligt att tillägga eller ändra mål innehållet utifrån utvärderingar där pedagogen anser att ytterligare, eller färre mål, är passande eller krävande – utifrån barngruppens behov, agerande och erfarenheter av aktiviteten.

Genomförande (hur och varför)

Aktiviteten utförs inom en skogsmiljö där pedagogen och barngruppen ska dokumentera vistelsen i skogen. Här kan uppgiften i aktiviteten variera utifrån barnens erfarenheter av aktiviteten och skogsmiljön. Utförs aktiviteten för första gången med barngruppen kan uppgiften vara så övergripande som att dokumentera allt barnen ser, hör och känner med sina sinnen under deras vistelse. När aktiviteten har utförts några gånger kan pedagogen utmana barngruppen genom att ge dem uppgiften att dokumentera något specifikt inom skogen (stenar, träd, kottar eller växter). Pedagogen, med ett dialogiskt förhållningssätt, ska diskutera med barnen om det de upplever och ser utifrån aktivitetens syfte och uppgift. Digitala verktyg är ett viktigt redskap inom aktivitetens innehåll – inte endast för dokumentering och utvärderingssyfte vid senare tillfälle utan även för att det digitala verktyget ska användas aktivt under vistelsen. Pedagogens uppgift är att introducera verktygets syfte för barngruppen. Likt ”svårighetsgraden” för vad som ska dokumenteras under vistelsen, kan pedagogen avgöra om hon själv ska inspela vistelsen eller om barnen får själva turas om för att ta bilder eller spela in filmer (exempelvis surfplattor). Tiden för vistelsen kan variera utifrån behov, det samma gäller för mängden av deltagare för aktiviteten.

Dokumentering och utvärdering

Tidigare beskrevs betydelsen av surfplattan för aktivitetens genomförande, men den är även viktig för dokumentering- och utvärderingssyftet. Detta kan betraktas som självklart för att kunna dokumentera barnens lärande och erfarenheter med aktiviteten, men även för det övergripande syftet med aktiviteten: att barngruppen ska uppleva rollen som naturforskare och dokumenterare genom film och bild. Reflektioner med barnen om deras upplevelser av skogen och dokumenteringen under aktiviteten är ett viktigt moment utifrån aktivitetens syfte och mål. Aktiviteten är menad för att integrera mål från läroplanen som berör språk och kommunikation, naturvetenskap och programmering. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: