Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Ur och Skur

Skapad 2020-12-11 10:25 i Hornbore förskola Tanum
Förskola
I Ur och Skurs arbetssätt och metoder, lärandet genom alla sinnen. När barn får vara utomhus och lära sig saker får de massor av hälso- och utvecklingsfördelar som de bär med sig hela livet. För oss är naturen den självklara lärmiljön.

Innehåll

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund

Utbildningen ska ge varje barn:

 • Förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utveckla en naturkänsla
 • Förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil
 • Förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
 • Stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
 • Möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
 • Förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön. Pedagogiken bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen.

En grundpelare inom pedagogiken är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

Naturen blir ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Studier visar också att naturen är mer genusneutral. Pedagogens roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Pedagogikmodell

Vi utgår från I Ur och Skurs pedagogikmodell cirkeln i vårt arbete. Den är uppdelad enligt följande:

Upplevelsebaserat lärande används i arbetet med cirkelns sektorer för en hållbar livsstil i praktiken.

Barnet i fokus = Det centrala är att hela tiden ha barnet i fokus. Vi ska se till hela barnet och dess utvecklingsnivåer. Vi bör vara nära barnet så att vi ser behov, erfarenheter och förmågor.

Cirkelns sektioner arbetar vi med hela tiden, ibland en och en, ibland flera i taget.

Det bästa av allt är att vi får förmånen att utvecklas tillsammans med världens bästa grusgrävare, pölplaskare, hinkhällare, regnrockare, skogsstojare, picknickpackare, mossmysare, fågelforskare, spårspanare, stensamlare, djurdiggare, maskmätare, uteundersökare,  snigelskyddare, stigsmygare, lövletare, stockstudsare, grengungare och naturnjutare!

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Genom att vara uppmärksamma på barnen och lyssna på dem kan vi fortsätta arbeta med intressanta ämnen men också lämna dem som inte fångade barnen.

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer att skriva individuella och allmänna lärloggar under året där vi summerar vad varje barn/grupp fått uppleva. Vi gör också en gemensam utvärdering av planeringen för oss pedagoger för att se hur vi kan utvecklas vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: