Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

เรื่องกรุงเทพฯเมื่อ ๑๐๐ ปี ก่อน

Skapad 2020-12-11 11:24 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola F Modersmål
เรื่อง กรุงเทพเมื่อร้อยกว่า ปี การอ่านและการจับใจความาำคัญจากเรื่องที่อ่าน บทนำเรื่อง เนื้อเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน การบอกทิศทาง และการเปลี่ยนแปลงภาษา

Innehåll

สาระการเรียนรู้

  การอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องกรุงเทพฯเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน มีความรู้ความเข้าใจถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ของไทย สภาพความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้น การเปลี่ยนแปลงภาษา การรับเอาภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการบัญญัติคำขึ้นมาใช้ การทับศัพท์

จุดประางค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนสามารถอ่านและจับใจความสำคัญจากเรื่องกรุงเทพฯเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนได้

๒. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำได้

๓. นักเรียนสามารถอธิบายหลักเกณฑ์การนำเอาคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมามช้ในภาษาไทยได้

๔. นักเรียนามารถเปรียบเทียบวัฒนธรรมขนมธรรมประเพณีของคนสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันได้

กระบวนการเรียนการสอน

ชั่วโมงที่ ๑-๒

๑. ครูอธิบายสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ

๒. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง กรุงเทพฯเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีก่อน

๓. ให้นักเรียนอ่าน บทนำเรื่องแล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

- ผู้แต่งคือ

- ลักษณะการแต่ง

-จุดประสงค์ของการแต่ง

-ที่มาของเรื่อง

๔. ครูสรุปบทนำเรื่อง

๕. ให้นักเรียนอ่านประวัติผู้แต่งพร้อมตอบคำถามในใบงานที่แจกให้

ชั่วโมงที่ ๓

๑. ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อหาของเรื่อง กรุงเทพฯเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน

๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน

๓. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงาน

๔. ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

ชั่วโมงที่ ๔

๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการบอกทิศทางในสมัยก่อน

๒. ช่วยกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการบอกทิศทาง

๓. ให้นักเรียนดูวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่อง กรุงเทพฯเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน

ชั่วโมงที่ ๕

๑. ให้นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงภาษา

๒. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภาษา คำใหม่ เกิดคำใหม่ และการเปลี่ยนแปลงเสียง

ชั่วโมงที่ ๖

๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด

๒.ให้นักเรียนทำแบบฝึกทบทวนความรู้

ชั่วโมงที่ ๗

๑. ให้นักเรียนสอบวัดผลการเรียนรู้

 

 

Matriser

Ml
Modersmål år 7-9

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Läsa
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Samtala
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig framställning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande - Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: