Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden

Skapad 2020-12-14 13:47 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi arbetar med normer och värden, där vi tillsammans strävar efter att alla tar hänsyn till varandra. Vi tar tillvara på alla olikheter, samt utvecklar respekt och förståelse för olika sätt att tänka och vara. Vi arbetar medvetet med inkludering, genom att bjuda in varandra i leken samt vara medforskande och intresserande pedagoger tillsammans med barnen.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)          
  Vi ska lära våra barn gemensamma regler och rutiner, normer och världen, hur man är en bra kompis samt bilda en trygg grupp där alla stöttar varandra. Vi har samlingar där innehållet är varierande och lärorikt. Bland annat läser vi böcker, sjunger sånger, leker lekar och utför olika samtals diskussioner.  Vi kommer att använda oss av varierat, konkret material för att synliggöra olika situationer och dilemman.   

 • Varför? (Syfte med undervisningen)                          
  Syftet är att tillsammans reflektera över olika dilemman och lösningar i t.ex. kompisrelationer. Att synliggöra olikheter och allas lika värde. Att vi i undervisningen lyfter olika etiska dilemman och livsfrågor utifrån barnens egna erfarenheter. Att barnen får möjlighet att reflektera över olika normmedvetna material för att skapa en större förståelse.  

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)                       
  Här använder vi oss av undervisning på olika sätt att hantera situationer. Om det uppstår en situation eller fråga/fundering som vi kan koppla till normer och värden så reflekterar vi över den tillsammans. I undervisningen så läser vi Tio kompisböcker, det är ett material som barnen redan är bekanta med men som vi repeterar. Under högläsning och efter vi har läst färdigt så ställer vi ytterligare frågor om boken, vad händer, varför gör de så, hur tror ni det känns?

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?                                                                
  Vi reflekterar över barns reflekterande på plats där vi vidare utvecklar det och synliggör det via Unikum. Barnens inflytande finns med i vardagssituationer och vi reflekterar kontinuerligt tillsammans med barmen. Vi använder oss också utav mellanmålet där vi reflekterar med hjälp utav projektorn över föregående veckan vad vi har gjort och hur vi ska gå vidare.      
                                                
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?     
  För alla barn på avdelningen av alla ansvariga pedagoger.
 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)                                       
  Alla i arbetslaget ansvarar för utförandet. Vi dokumenterar i bild och skrift samt publicerar i Unikum efter reflektion i arbetslaget. Vi dokumenterar det som barnen säger. Barnen dokumenterar även själva genom att filma med lilla kameran, tar bilder och har inflytande över att välja ut vad som ska läggas in på Unikum. 
  Alla i arbetslaget ansvarar för utförandet. 

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara).                                                          Vårt mål är att ge barnen verktyg att hantera situationer som kan uppstå i olika relationer. Både hur jag kan bemöta andra men även hur det är okej att bemöta mig i olika situationer.  

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: