Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VVK Block 2 "språk och kommunikation"

Skapad 2020-12-14 13:50 i Solgatans förskola Lilla Edet
Förskola
BLOCK 2 NOVEMBER-DECEMBER- SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Innehåll

 

Var är vi? /Nulägebeskrivning

 

Vilka förutsättningar har vi?

 • Vi har 25 barn i gruppen vi är 4 pedagoger.
 • God inomhusmiljö, utomhusmiljö och närmiljö

 

·       Vad visar barnen intresse för?

 • Konstruktionsbygge
 • Spela spel
 • Musik - uppträdande
 • Läsa böcker
 • Utomhuslek

·     

 

·       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?

 • Samtala och att lyssna

 

·       Lärmiljöer?

 • Scen
 • Spela spel på olika platser
 • Promenaden och leken i parken

 

·       Arbetslagets olika kompetenser?

 • Vi pedagoger är bra/ duktiga på att se och möta varje barns behov.
 • Vi ger dem stöd och vägledning i det vardagliga och i de planerade aktiviteterna utefter de förutsättningar vi har på avdelningen.

 

 

·       Hur dokumenterar vi för barnen?

 • Unikum
 • Vi fortsätter att använda dokumentationsväggen

 

 

Vart ska vi?

 

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

Hur synliggörs det i utbildningen?

 • Vi pedagoger är nära barnen och observerar dem och på så sätt lär vi känna dem och utifrån det kan vi anpassa utbildningen.

 

       Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.

   

  LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

HUR GÖR VI OCH VAD VILL VI SKA HÄNDA?

 

PLANERING AV BLOCKEN

 

 •        Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?

 

 • Vi vill ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • varje barn ska få förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

 

 •        Hur ska undervisningen ske?
 • Vi pedagoger ska under hela dagen erbjuda en miljö som stimulerar till ett rikt språk.

 

-Planerad undervisning?

Samlingar med sånger, rim och ramsor.

Varje barn ska under dagen ha en sagostund.

Spela spel

 

-Spontan undervisning?

QR-koder med bokstäver

Spela spel

Samtal

 

 

 •   Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?

Vi uppmuntrar barnen när de kommer med idéer och egna initiativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: