Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet & inflytande

Skapad 2020-12-14 13:50 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi utgår från barnens intressen och behov. Samt att barnen ska ha stort inflytande och känna delaktighet i verksamheten under hela dagen. Barnens tankar, idéer, nyfikenhet, intressen och behov ger förutsättningar för dagen. Förskolan strävar efter att barnen ska prova olika material och tekniker i varierande miljöer. Alla barn ska också ha lika möjligheter och värde oavsett ursprung, förmåga eller kön.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering).       
  Vi strävar efter att 
  ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)                     
  Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.                                                                               

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?).                    
  Vi är lyhörda vuxna som tar tillvara på barnens intressen och använder dem för att 
  bla skapa gemenskap i gruppen. Genom att ta tillvara på barnens intressen, känner barnen delaktighet och att allas tankar är viktiga. Vi kommer att arbeta utifrån våra lärvänner vid olika aktiviteter. 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?                                                                 
  Vi frågar barnen vad de tycker om att leka med, vi reflekterar i grupp och enskilt. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?   
  För alla barn i barngruppen. 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)m.                                     
  Vi dokumenterar genom att reflektera tillsammans, ta bilder, filma och använder oss av väggdokumentation för att synliggöra lärandet för barnen. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)                                                           
  Vi vill synliggöra barnens inflytande och delaktighet i vardagen. Vi vill att barnen ska kunna ta egna initiativ under dagen och få utrymme att genomföra dessa. 

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: