Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola & Hem

Skapad 2020-12-14 14:14 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi vill skapa ett gott samarbete mellan förskola och hem. Vi arbetar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. Vi vill ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen och att de kan vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering).    Förskollärare ansvarar för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen. Vi arbetar med förskolans värdegrund, uppdrag och lärmiljö.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)                       
  På Unikum kan vårnadshavarna få en bättre inblick i vad vi gör och varför. Där kan man även följa barnens lärprocesser. Vi vill 
  ha en god kontakt med barnens vårdnadshavare och göra dem delaktiga i förskolans arbete. Barnet lär känna den nya miljön tillsammans med vårdnadshavare och känner sig trygga. Vårdnadshavare får en bra inblick i verksamheten och får ta del av det dagliga arbetet. Inskolningsperioden kan variera beroende på barnets behov, ha utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin eller vid behov.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)                   
  För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska vi samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Vi har en daglig kontakt vid hämtning och lämning. Vi uppmuntrar föräldrarna att svara på den föräldraenkät som skickas ut en gång per år, för att ta del av deras åsikter. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?                                                             
  Vi använder oss av stunderna vi äter mellanmål där vi reflekterar med hjälp utav projektorn över föregående vecka, vad vi har gjort och hur vi ska gå vidare. Vi har även grupp/enskild reflektion för att alla barn ska kunna bli sedda och hörda.  

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För alla blivande skolbarn och vårnadshavarna.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)                                   
  Alla i arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Arbetet i barngruppen dokumenteras av pedagogerna tillsammans med barnen och vårdnadshavare genom olika kreationer, foto, video, textinsamling. Dokumentation sker även på Unikum för hela gruppen samt genom barnens individuella lärloggar där man kan följa vilket lärande som har utvecklats under processens gång.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara).                                                        Målet är att ha en tydlig struktur för inskolning, där vi är lyhörda, närvarande och flexibla utifrån barnens individuella behov samt föräldrarnas önskemål. Detta utifrån de möjligheter vi har.
  Vi uppdaterar föräldrar med bilder genom sms. Vi använder oss av tolk när behovet finns, både under inskolningen och vid övriga samtal. En tid efter inskolningen erbjuder vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom deras upplevelse av inskolningen, samt barnets första tid hos oss.

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: