Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur/teknik

Skapad 2020-12-14 14:59 i Kaprifolgatans förskola Helsingborg
Förskola
Denna planering innehåller vårt arbetssätt för ämnesområdet naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Naturvetenskap & teknik  

Tidigare läsår har vi arbetat projektrelaterat men nytt för i år är att vi arbetar målinriktat. Det innebär att vi på Hallonbåten kommer välja ut 2-4 mål i läroplanen som är inom samma ämneskategori och arbeta med extra fokus mot just de målen under cirka en månads tid. Dessa mål är baserade på ämneskunskaper och dem finner man i Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö18 under 2.2 Omsorg, utveckling och lärande. Varför vi valt att plocka ut endast ämnesspecifika mål är för att vi anser att vi på så sätt kan få en godare ämneskompetens. Att vi som arbetslag kan utvecklas och med våra nya kunskapar utmana barnen vidare. Vi kommer utvärdera i slutet av varje månad om vi behöver mer tid att arbeta med målen och i så fall varför. 

 

 

Var är vi?  

 

Var befinner sig gruppen nu?

Barnens natur-och teknik förmågor skiljer sig åt och varierar beroende på var i naturvetenskap och tekniken vi befinner oss, barnens ålder samt erfarenhet. 

Vilka behov kan vi se i gruppen? 

Lärandeobjekt:

Teknik: Vardagsteknik, Tankeprocess

Naturvetenskap: Biologi: hälsa och livet (den mentala hälsan för det enskilda barnet med koppling till lärandeidentitet, så som självförtroende, självkänsla och självbild). Vad är gruppen intresserad av/nyfiken på? 

Barngruppen visar intresse av digitalisering, bygg/konstruktion, grovmotorik och artefakter. 

 

 Vart ska vi? 

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18

Mål

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

– förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

– förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut? 

Finmotorik och grovmotorik

Positiv feedback, positiva erfarenheter och utmaningar 
Metakognitiv förmåga 
Hållbar utveckling i form av den hållbara människan.
Hållbar utveckling i samhället (sopmonster, kretslopp, människans olika val påverkar samhället och naturen) 

 

Hur gör vi? 

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen? 

Under två månaders tid exklusive 1 veckas avslutande reflektion. 

 

Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av mål- kriterierna)?  
Vi följer upp det enskilda barnet kring läroplansmålen i utvecklingssamtalsmallen efter de två månaderna. Detta görs med hjälp av den systematiska kvalitetsarbetes-modellen (SKA-modellen). 
Målkriterierna följer vi upp på våra planeringstillfällen i arbetslaget med hjälp av SKA-modellen. 

 

Vilka undervisningssituationer behöver vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp? 

• artefakter 

• vardagsteknik 

• tankeprocesser i form av idéer och genomföranden

• Hälsa: kroppen, grovmotorik 

• Livet: mentala hälsan i form av lärandeidentitet 

• Hållbar utveckling 

 

När ska de genomföras? Vem ska genomföra dem? 

Den planerade undervisningen kommer till största del ske på förmiddagen då de flesta barnen är på plats. Spontana matematiska undervisningstillfällen sker under hela dagen. Alla pedagoger på förskolan står för genomförandet med ledning av förskolelärarna. 

 

Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen? 

Genom ögonblickspedagogiken i vårt förhållningssätt. 

 

Hur ska vi dokumentera undervisningen? 

Med hjälp av vardagsglimtar, lärloggsinlägg: enskilda och gruppen, och SKA-modellen i utvecklingssamtalet. 

 

 

 

Nedan frågor kommer vi utgå ifrån under arbetets gång men också i slutet av månaden.

 

Hur blev det? 

 

Har vi arbetat mot målen? 

○ Stäm av mot målkriterierna 

Har undervisningen gett det resultat vi förväntade oss? 

○ Hur vet vi det? 

○ Vad gjorde att det blev så? 

○ Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med? 

○ Vad behöver vi lära oss mer om? 

○ Hur går vi vidare?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: