Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, generell planering/LPP med matris

Skapad 2020-12-14 15:01 i Raus Planterings skola Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Slöjd, utifrån strävansmål och bedömningens inriktning. Påbörjad LPP som kan användas som grund för att man själv sedan kan konkretisera den utifrån arbetsområde. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer. Fungerar som del av det skriftliga omdömet.
Grundskola 1 – 6

Innehåll

Avsnitt 1

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU... - utvecklar din förmåga att utveckla och genomföra en idé (från idé till färdig produkt)

  • utvecklar din kreativitet/skapande, t.ex. känsla för färg och form

  • utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg, metoder etc.

  • drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess

  • utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete

  • utvecklar din självständighet i slöjdprocessen

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA: Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden:.....

Se information kring respektive arbetsområde om t.ex. tekniker, material...

DETTA KOMMER VI BEDÖMA: - din förmåga att utveckla och genomföra en idé

  • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc)

  • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande

  • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter

  • din förmåga att reflektera både i slödprocessen över ditt arbete och arbetssätt, samt efter avslutat arbete

  • din självständighet i slöjdprocessen

Matriser

Kopia av Slöjd, generell planering/LPP med matris

SLÖJD BEDÖMNINGSMATRIS

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Utveckla och genomföra egna idéer
(Slöjdprocessen) Från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten
Arbetar med handledning utifrån en given idé och planering. Behöver mycket stöd i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Förmedlar egen idé. Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med handledning.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Har egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Genomför och slutför sin idé och utvärderar sitt resultat.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Vet vad man bör kunna för att genomföra sin planering. Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats
Kreativitet och skapande
Känsla för färg och form & andra estetiska värden. Utveckla idéer.
Väljer färg och form, med handledning. Kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form. Sätter sin egen prägel på andras idéer.
Arbetar kreativt på eget initiativ och tillämpar sin känsla för färg och form. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i för eleven nya och mer komplicerade sammanhang.
Utvecklar sin kunskap om och känsla för färg och form genom erfarenheter och nya kunskaper. Sätter personlig prägel på sitt slöjdalster.
Välja och hantera
(redskap, verktyg, material och arbetsmetoder) Förståelsen av hur material och bearbetningsmetod är relaterade till varandra.
Behöver handledning med att välja vilken/vilka metoder och material som behöver användas. Behöver handledning med att välja och lära sig hantera verktyg/redskap.
Förstår varför vilken/vilka arbetsmetoder, material och redskap/verktyg som bör användas. Har behov av viss handledning vid val av metod och material. Kan hantera de vanligaste redskapen/verktygen, med viss handledning.
Förstår och kan motivera vilken/vilka arbetsmetoder, redskap/verktyg och material som bör användas. Gör lämpliga val av metod och material. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg. Överväger olika alternativ att genomföra momenten på.
Förstår hur material och tillvägagångssätt är relaterade till varandra. Gör lämpliga val utifrån olika perspektiv under hela processen. Motiverar val av material, redskap, verktyg och metod. Behärskar verktyg och redskap mycket bra. Löser problem på ett konstruktivt sätt.
Dra lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper
Ta sig an nya utmaningar eller mer avancerade arbeten
Tillägnar sig nya kunskaper och utmaningar med handledning. Följer pedagogens instruktioner och arbetar endast med de givna uppgifterna.
Tar sig an nya kunskaper och utmaningar , i mer avancerade arbeten, med viss handledning. Kan använda sina erfarenheter och sitt kunnande i nya sammanhang av enkel karaktär.
Tar sig an nya utmaningar och mer avancerade arbeten. Tar ofta egna initiativ för att komma vidare. Kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda sitt kunnande i flera olika sammanhang. Har struktur i sitt arbete.
Tar sig an nya utmaningar och mer avancerade arbeten på ett självständigt sätt. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper. Dra lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang. Arbetar strukturerat och vidareutvecklar sina kunskaper och lust till ett kreativt skapande.
Bedöma det egna arbetet, samt se konsekvenser av val
… ur exempelvis funktionell, estetisk, miljömässig, kommunikativ och ekonomisk synpunkt
Kan med handledning beskriva, reflektera och bedöma sin produkt och arbetsprocessen på ett enkelt sätt.
Beskriver, reflekterar och bedömer självständigt sin produkt och arbetsprocess på ett enkelt sätt. Ser delvis konsekvenser av sina val.
Beskriver både produkten och arbetsprocessen med hjälp av relevanta ord och begrepp. Reflekterar och bedömer det egna arbetet och ser konsekvenserna av olika val.
Beskriver på ett utförligt sätt både arbetsinsatsen och produkten med tanke på funktion och utseende. Reflekterar och bedömer sin produkt och arbetsprocessen och ser konsekvenserna av olika val.
Självständighet och eget ansvarstagande i arbetsprocessen
uthållighet att slutföra arbetet.
Kan arbeta utifrån tydliga instruktioner. Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Behöver instruktioner för att planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete. Provar egna idéer och har vissa strategier. Visar vilja och tar enstaka egna initiativ i processen
Arbetar självständigt med sin uppgift. Tar ansvar för och gör egen planering, samt genomför den. Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar egna initiativ, t.ex. hittar information eller ställer frågor för att komma vidare.
Tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen. Har strategier, är systematisk, planerar själv och känner till olika inlärningsmetoder och kan anpassa lärandet till situationen. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter och jämför eller provar olika metoder.

Ny rubrik

TEST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: