👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP matematik -Geometri 7B

Skapad 2020-12-15 01:55 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 7 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area. Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei´a som betyder mäta. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

3.1 Enhet och prefix(t.ex. kilo, hekto, centi,....), omvandla enheter för längd, massa, volym

                        Filmer: https://app.studi.se/l/prefix

                                    https://youtu.be/t7B3bnxv5yw

 

3.2 Geometriska begrepp: Punkt, kurva, linje, rät linje, stråle, sträcka, parallella linjer, diagonal, dimensioner, parallella linjer

3.3 Vinklar: Kunna mäta vinklar, kunna rita vinklar, skilja på rät, trubbig och spetsig vinkel

Filmer: https://youtu.be/AfLv3H3Zvps

https://youtu.be/h_1I8u1Fjic

https://app.studi.se/l/vinklar

3.4 Månghörningar/vinkelsumma: beräkna vinkelsumma i en triangel, fyrhörning

         Filmer: https://youtu.be/vKLJRUOkc-A

 

                     https://youtu.be/26FZunSiYRU

 

                    https://app.studi.se/l/triangeln-och-dess-vinklar

 

                    https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/geometri-och-enheter/trianglar

 

3.5 Omkrets: Beräkna omkrets av månghörningar

Filmer: https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/geometri-och-enheter/fyrhorningar

 

https://app.studi.se/l/triangelns-omkrets

 

3.6 Introduktion av area

Filmer: https://app.studi.se/l/fyrhoerningars-geometri

 

3.7 Area av rektanglar och parallellogrammer

 

3.8 Area av trianglar

 

Begrepp och kapiteltest: sidan 110-111

 

Träna mera: basläger och hög höjd sidan 112-117

 

Sammanfattning, begreppslista, tankekarta : sidan 118-119

 

Område: kap. 3 (geometri) , läromedel: prio 7

 

Arbetsgång

G     Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.

 

        Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio, kap.3

 

        Start uppgifter

 

        Exit ticket

P      

       Planering:

       

        Matteplanering åk 7, kap 3                      

 Geometri

 Du får gärna göra mer uppgifter än det som är planerat! Man måste öva hemma!                                                        

Moment

 

Begrepp

Grundläggande nivå

Högre nivå

 

3.1 Enheter och prefix

s. 80-83

 

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

Enheter

Längdenhet

Grundenhet

Prefix

Mega

Kilo

Hekto

Deci

Centi

Milli

 

1

2

4

5

6

9

10

11

12

13

 

 

 

 

16

17

18

19

21

23

24

25

26

 

 

 

 

3.2 Geometriska begrepp

s.84-86

 

 

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

Dimensioner

Längd

Bredd

Höjd

Punkt

Kurva

Linje

Rät linje

Stråle

Sträcka

Parallella räta linjer

Diagonal

 

2

4

5

7

 

 

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

3.3 Vinklar

s.87-90

 

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

Vinkel

Vinkelspets

Vinkelben

Vinkelbåge

Grader

Gradskiva

Spetsig vinkel

Rät vinkel

Trubbig vinkel

Rak vinkel

Sidovinklar

Bisektris

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10

11

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Månghörningar och vinkelsumma

s.91-94

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

 

 

Månghörning

Rätvinklig trangel

Likbent triangel

Liksidig triangel

Spetsvinklig triangel

Trubbvinklig triangel

Parallelltrapets

Parallellogram

Romb

Rektangel

Kvadrat

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

17

 

 

 

 

 

 

3.5 Omkrets

s. 96-98

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

Omkrets olika figurer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

 

 

 

 

17

18

19

 

 

 

 

 

 

3.6 Introduktion av area

s. 99-100

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

Area

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7Area av rektanglar och parallellogram

s. 101-104

 

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

13

14

15

16

17

19

20

23

 

3.8 Area av trianglar

s. 105-107

 

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

Höjd

Bas

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basläger / Hög höjd

 

s.112-117

Begreppslista/tankekarta

s.118-119

 

 

                           

 Bedömning

Ett skriftligt prov inom alla förmågor som bedöms enligt nedan.

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket. Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem       
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Salsprov geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Förnivåer Matematik

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Kommentar
Aspekt 1
Lösa problem med strategier, metoder och modeller
Eleven kan med stöd lösa enklare problem på ett i huvudsak fungerande sätt….
Eleven kan med stöd lösa enklare problem på ett i huvudsak fungerande sätt….
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär….
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär….
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär...
Aspekt 2
Lösa problem med strategier, metoder och modeller
... samt kan med stöd tillämpa en enkel matematisk modell.
... samt kan med tillämpa en enkel matematisk modell.
….samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
...samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
...samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Aspekt 3
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang kring problemlösningssituationen....
Eleven för enkla resonemang kring problemlösningssituationen...
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
Aspekt 4
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
...samt kan med stöd bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Aspekt 5
Använda matematiska begrepp
Eleven visar begränsade kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven visar vissa kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem med stöd i välkända sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt
Aspekt 6
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan med stöd på ett enkelt sätt beskriva några begrepp.
Eleven kan på ett enklare sätt beskriva några begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt
Aspekt 7
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan föra enkla resonemang kring hur några begrepp relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Aspekt 8
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan med stöd välja och använda någon i huvudsak fungerande matematisk metod med för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda någon i huvudsak fungerande matematisk metod med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Aspekt 9
Redogöra för samtal & tillvägagångssätt
Eleven kan med stöd samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då någon enkel matematisk uttrycksform.
Eleven kan med visst stöd redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder enkla matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Aspekt 10
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven med stöd något enkelt matematiskt resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven med stöd matematiska resonemang genom att framföra matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.