Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödas undervisningsplan

Skapad 2020-12-15 08:47 i 014521 Förskolan Akalla Hill Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Rödas undervisningsplan 2020

Innehåll

 

Rödas Undervisningsplan 2020

 

1.Nulägesbeskrivning.

 

Barnen har visat sig vara nyfikna på sig själva och på sina sinnen. Vi har sett att dom tittat på sig själva i speglarna som finns i avdelningen. Barnen har visat intresse för böcker som visar tydliga bilder om känslor. Vid flera tillfällen har barnen tröstat sina kamrater som har varit ledsna med att krama och klappa kamraten på ryggen.

 

Vi behöver jobba med vår miljön. Vi vill göra saker mer tillgängliga för våra barn på avdelningen. Att ha saker på barnens nivå. Såsom böcker, klädhyllan, skapande material till en viss del.

 

Nulägesbeskrivning: Som förra terminens undervisningsplan kommer arbetet med detta se annorlunda ut på grund av den rådande covid-19 situationen. Vi kommer att behöva ändra innehållet i vår utbildningsplan med tanke på att vi inte kan befinna oss inomhus större del av dagen. Vi kommer dock arbeta med undervisningen på ett sätt där vi "tar ut" verksamheten. Det arbete vi tänkte påbörja är att titta på utomhusmiljön och utefter det bygga stationer för barnen. För detta krävs att vi beställer in material för utomhusvistelse.

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Vi vill jobba med att barnen lär sig dom demokratiska principerna såsom turtagning och att alla ska bli sedda och hörda. Att barnen ska kunna bli mera självständiga för att kunna klara sig själva i samhället. Kännedom om sig själva. Klä på/av sig själva. Göra saker själva såsom tvätta händerna, gå till toaletten vid behov, bli blöjfria, hämta kläder/saker själva. Hjälpa varandra och samarbeta, säga/visa stopp när vuxna/barn går över gränsen. 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden- för att uppnå gemensamma målen för projektet 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
 • Förskolans ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
 1. Självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 2. Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden - beställa material som är relevanta.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi behöver anpassa miljön för barnens nivå. Med detta menar vi att miljön talar för vad som behöver göras i dom olika stationerna. Vi behöver tydliga stationer.

 Vi behöver också pedagoger i varje station/där barnen befinner sig.

Vi kommer att sätta upp bilder som underlättar barnen att sortera och se var saker finns/ska vara. Vi behöver böcker som är relaterat till temat - känslor och sinnen och jaget. Vi behöver utomhusförråd för att kunna bevara våra saker. Vi behöver bollar, hopprep, byggmaterial (tex stora klossar), cyklar, utomhusvagnar, vattenränna där barnen kan själva tvätta händerna, tak på vår lilla gård där dom kan äta och ha skapande. Vi behöver en plats där barnen kan måla. Vi behöver material till skapanden utomhus.

 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

För att barnen ska själva kunna ta på/av sina kläderna är det viktigt med tanke på vårt mål, att få ner barnens hyllor och skåp till deras nivå. Vi behöver se över våra rum och stationer och fråga barnen vad vi vill ha. Mer tillgänglig material till barnen. Mera genusböcker till barnen.  Vi behöver tid för att gå igenom material till avdelningen och för att barnen ska ha inflytande, kommer vi att fråga dom hur/var/vad dom vill ha saker och ting. 

Vi har gjort en skrivhörna/rithörna som barnen har visat stort intresse för. Vi har lagt fram papper och pennor framme för barnen, så dom själva kan gå fram till hörnan och rita/skriva när dom vill.

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen. 

Vi kommer att vara närvarande i barnens lek och aktiviteter och stödja barnen i deras utveckling. Barnen kommer med hjälp av bildstöd/ordlekar/högläsning med öppna frågor, sätta ord på vad dom vill. Vi kommer att jobba mycket med språket för att hjälpa barnen med att ha mera inflytande i sin vardag och verksamhet.

Vi kommer att ha mycket samarbete med barnens föräldrar. Vi vill uppmuntra och involvera föräldrar och barnen att läsa och vara delaktiga i våra projekt och verksamhet.

Det kommer vara mycket fokus på Barnkonventionen och alla barns rättigheter i våra pågående projekt.  

Vi kommer att vara goda exempel för varandra, så att barnen kan se oss som förebilder. Vi kommer att under våra reflektioner diskutera hur vi på bästa sätt kan vara goda förebilder och vad/hur en bra förebild är? Hur mycket lyssnar vi på barnen och vad är deras behov? Hur kan vi tillgodose dom på bästa sätt? Hur kan vi skapa nyfikenhet, kreativitet och leklust hos barnen? Hur kan vi på bästa sätt ge möjligheten för barnen att reflektera och uttrycka sina tankar via lek och skapanden? Har barnen möjlighet till mindre grupper och åldersanpassade aktiviteter? Hur delaktiga är barnen i deras verksamhet/vardag?

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden 

 • En av våra aktiviteter som är kopplad till "antivåldsveckan" är "Stopp handen". Vi kommer att lära barnen att säga ifrån/stopp när dom känner att det blir för mycket. Vi kommer att göra skapande med barnens handavtryck. Vi kommer läsa böcker och prata/reflektera kring känslor och händelser.
 • Vi kommer att använda boken "Liten" och "Vem bestämmer" av Stina Wirsén och ha teater med Blåas personal
 • Vi kommer att ha teater med barnen/vuxna som är relaterat till vår projektet och målen.
 • Vi kommer att mycket skapande med barnen.
 • Vi ska gör trolldeg med barnen.
 • I våra samlingar blir det mycket fokus på 3D böcker, flanosagor, lekar, TAKK, turtagning, bildstöd, dagsschema med bildstöd, Högläsning , projektor.
 • Vi kommer också att arbeta med små grupper där vi delar barnen i tre åldersgrupper.
 • Dans och musik och rörelse en gång i veckan
 • Skogsutflykt/ äventyr / 4-H gården
 • Frilek

Vi saknar de här ämnena i utbildningsplanen:

 • Estetiska ämnen, bl.a. bild, dans, drama, musik , rollekar

           Hur främjar vi barnens lärande av att leka med hjälp av estetiska ämnen

 • Genuspedagogik? Normkritisk tänkande ! Mera genusböcker. Behöver gå igenom våra böcker.

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 1. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

Vi behöver mer ämneskunskaper och hur vi kan bli mera professionella och närvarande pedagoger. För tankekarta se power point:en föräldramöte2020.  

Vi kommer att dokumentera barnen under deras lärandeprocesser genom att ta bilder och filma dom. Vi kommer att skriva det barnen säger och gör och sätter upp det på utomhus och inomhus (utan ansikten eller namn) . När barnen tittar på bilderna och reflekterar och återkopplar till bilderna kommer vi också dokumentera. Vi kommer också att filma barnen under aktiviteter och visa detta till dom. Även där kommer vi att dokumentera barnens reflektioner/återberättande, när dom ser filmerna.   

 

 • Tillägg från läroplanen som vi behöver lägga in i vår undervisningsplan:

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

 

Barnkonventionen

Valbart att arbeta specifikt mot detta

Med barnkonventionen som lag utgår vårt arbete från barnkonventionens grundprinciper.

Barnombudsmannen (BO) beskriver barnkonventionens grundprinciper så här:

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

Tyvärr har det varit mycket personalbrist under en period pga covid-19, men vi har jobbat med våran teman och projekt. Under den här perioden har vi lyckats lära barnen om att uppmärksamma sina känslor och hur dom känner. Barnen har visat stort intresse och nyfikenhet för projektet känslor och sinnen. Vi har haft god samarbete med köket när det gäller sinnet smak och syn (färger). Vi har haft olika grönsaker i olika färger som barnen tyckt att det har varit roligt.

Vi hade ett uppehåll med föräldramötet som tyvärr inte kunde utföras pga av personalbrist. Men när alla var tillbaka har man lyckats ha sin föräldramöte på Röda. Det blev en digital föräldramöte som föräldrarna uppskattade. Vi visade upp vår förberedda power point presentation som föräldrarna tyckte om och var nyfikna. Det var många föräldrar som deltog. Vårt samarbete med föräldrar har varit väldigt viktiga för barnen trygghet. Vi känner att vi har lyckats få god relation till föräldrarna.

Våra skogsutflykter har varit väldigt intressanta och roliga för barnen. Barnen har varit nyfikna på miljön och djuren/insekterna i skogen. Vi kommer att fortsätta gå till skogen och ha våra utflykter.

Vi har märkt att språket hos barnen har utvecklat enormt mycket. Vi har haft samarbete med hemmet där vi uppmuntrat föräldrar och barn till högläsning. Vi har lyckats ha våra boksamtal och högläsningar och samlingar varje dag med barnen. Barnen har uppskattat och visat intresse för våra små möten. Vi har sett att när vi har blivit sena har barnen själva gått och börjat med samlingen eller att dom har tagit fram böcker och tittat och försökt läsa för sina kompisar. Vi har även sett att barnen visar TAKK tecken som vi lärt dom.

Vi har jobbat även med dom digitala verktygen såsom Ipaden genom att använda oss av appar såsom Tripp/trapp/träd, Beebot och fota/filma och visa det till barnen. Barnen har påvisat sin entusiasm när det gäller tekniska verktyg.

Vi har uppmärksammat att när vi delat oss i smågrupper, har vi kunnat arbeta på bästa sätt med barnen. Vi har sett att ljudnivån och koncentrationen i barngrupperna blir lägre och mera fungerande. När det gäller språkutvecklingen hos barnen, har vi sett att när vi är delade i smågrupper, har barnen mera och bättre möjlighet att berätta om sina tankar och reflektioner och även följa turtagningen. Barnen ordförråd och meningsskapande som vi har hört, genom att barnen återberättar böcker för varandra strax efter vi haft högläsning. Våra samlingar har varit väldigt populära eftersom vi har märkt att barnen har haft samlingar när dom har haft sin fria lek. Vi har jobbat mycket med självständighetarbete med barngrupperna. Vi har sett att barnen har velat och kunnat ta på/av sina egna ytterkläder vid in-/utgång. Barnen har använt sig av pottan och försökt med hjälp av sina föräldrar och oss, bli blöjfria. Barnen har jobbat med att turtagning vid toalettbesök. Barnen har velat klättra upp på skötbordet vid blöjbytet och även där väntat på sin tur vid blöjbytet. När det gäller matematiken har vi jobbat med olika begrepp, som barnen har visat att dom känner igen, såsom former, färger och mönster och ser antal, turordning och känner igen lägesord. Vi har haft samtalet i fokus och använt de rätta begreppen. Barnen har visat stort intresse och nyfikenhet när det gäller det matematiska aktiviteterna. När det gäller matematiken har vi jobbat mycket med olika matematiska begrepp. Vi behöver jobba mera med detta område för att begreppen ska sitta hos barnen.

Det som vi känner som vi behöver utveckla i verksamheten är digitala verktyg. Det som vi behöver främja för ett förebyggande arbete är  digitala verktygen. Det vi behöver utveckla är fungerande och bättre digitala verktyg som underlättar våra pedagogiska verksamhet. Detta tar mycket tid ur verksamheten och barnen har haft svårt att vänta som tex projektorn.

Det vi behöver också behöver främja är att fortsätta utveckla är vår lilla gård. Gården behöver mera lekfulla och småbarnssäkra klätterställningar, gungor och roliga hinderbanor med mera.  

Det som vi kommer fortsätta jobba med och som barnen är intresserade av är källsortering  och sortering. Barnen tycker om att följa med och källsortera.

En sak som vi har lagt märke till i arbetslaget och vår barngrupp, är att det blir väldigt höga ljudnivåer när vi är inne på avdelningen. Det som vi har gjort är att vi har delat oss i mindre grupper i olika stationer, både inomhus och utomhus och detta har varit väl fungerande. Vi har våra barngrupper delade i 3 smågrupper, där en eller två grupper inne eller ute.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: