Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 7-9 Unikum test Västerteg

Skapad 2020-12-15 10:36 i Centralskolan Västerteg
Pedagogisk planering och matris av ämnet idrott och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
På Skiljeboskolan har vi två 50 minuters lektioner i idrott. Vi har en allsidig undervisning då vi strävar efter att alla ska känna lust till rörelse och fysisk aktivitet.

Innehåll

Idrott och hälsa


Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.
Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

MÅLET MED KONDITIONS / TESTMOMENTSUNDERVISNINGEN ÄR:
- att du ska få fördjupad kunskap om hur kondition påverkar din hälsa och livsstil.
- att du lär dig att ta pulsen.
- att du lär dig begrepp som vilopuls / / arbetspuls / maxpuls.
- att du lär dig vad intervallträning resp distansträning är.
- att förbättra din kondition.

Så här jobbar vi:

- provar olika träningsmodeller genom löpning och olika bollspel.
- tränar pulstagning i vila och olika träningsmoment.
- du deltager i skoljoggen,coopertest och beeptest

Bedömning

Vi kommer att bedöma följande:
- deltagande och aktivitetsgrad.
- kunskapsinhämtande praktiskt och teoretiskt.

Uppgifter

 • Test 1

 • Test 2

 • Test 4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrottsmatris 7-9 Skiljeboskolan

Rörelseförmåga i lekar, spel, idrotter, dans och träningsprogram till musik

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
F
E
C
A
Lek, boll och nätspel
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Deltar och anpassar sina rörelser till viss del i de olika spelen. Rör sig mindre rytmiskt och med bristande balans. Är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar i ett begränsat samspel med andra personer.
Har god grundteknik och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteteten. Visar förmåga att förstå de olika spelens idéer och uppbyggnad. Rör sig med relativt god rytm och balans. Deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad. Rör sig med god rytm, precision och balans. Deltar i ett utvecklat samspel med andra personer
Redskapsgymnastik
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Deltager aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer. Rör sig mindre rytmiskt och med bristande balans
Visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll. Rör sig med relativt god rytm och balans
Genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver. Rör sig med god rytm, precision och balans
Friidrott
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Deltager aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer. Jobbar bra med de olika grenarna, har vissa brister i rytm och balans.
Visar en god teknik i de olika grenarna och en god kroppskontroll. Rör sig med relativt god rytm och balans i de olika friidrottsgrenarna.
Genomför friidrottsgrenarna med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver. Visar mycket god rytm och balans i de olika friidrottsgrenarna.
Kondition
Kunskapskrav E LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Deltager i våra konditions och testmoment. Och visar till "viss del" en utvecklad kondition.
Deltager i våra konditions och testmoment. Och uppvisar en " relativt väl " utvecklad kondition..
Deltager i våra konditions och testmoment. Och uppvisar en " väl " utvecklad kondition.
Styrka
Kunskapskrav E LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Deltar efter egen förmåga i styrkemoment under hela lektionen. Känner till vissa muskelgrupper och kan ge exempel på hur man kan träna dessa.
Deltar aktivt i styrkemoment under hela lektionen och orkar genomföra övningarna. Har relativt god teknik och klarar av att utföra de olika styrkeövningarna. Vet hur och varför man tränar sin styrka samt kan sätta ihop ett träningsprogram för de olika muskelgrupperna (visar goda kunskaper).
Deltar aktivt med mycket hög belastning i styrkemoment under hela lektionen. Har rätt teknik och kan med lätthet klara av styrkeövningarna. Har mycket goda kunskaper i hur och varför man tränar sin styrka samt hur man gör ett träningsprogram för olika muskelgrupper i kroppen.
Simning
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Kan simma 200 m. varav 50 m. på rygg.
Kan simma längre sträckor med god teknik.
Har god teknik i flera simsätt.
Dans och rörelse till musik.
Kunskapskrav E, LGr 11: I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Deltar aktivt i danser och motionsprogram till musik.
Visar god känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
F
E
C
A
Sätta mål och planera träning.
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Har satt upp mål för och lämnat in en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion.
Har satt upp tydliga mål och lämnat in en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför eget träning eller lektion anpassad efter planeringen. För enklare anteckningar om träningen t.ex. i en träningsdagbok.
Har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lekton, väl anpassad efter planering och för en detaljerad träningsdagbok.
Utvärdera
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Utvärderar sin träning eller lektion. Kan föra enklare resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.
Utvärderar sin träning eller lektion och drar egna slutsatser. Kan föra utvecklande resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.
Utvärderar sin träning eller lektion och kan i sin planering göra förändringar. Kan föra välutvecklade resonemang och väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.

Friluftsaktiviteter

 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
F
E
C
A
Planera och genomföra
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Planerar för att kunna anpassa sig till olika förhållanden och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider.
Planerar för att kunna anpassa sig väl till olika förhållanden och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider.
Planerar för att med god anpassning till olika förhållanden och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider.
Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Kan med viss säkerhet orientera sig i kända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i kända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel. '

Säkerhet

 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
F
E
C
A
Förebygga skador
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Kan för det mesta förebygga skador genom att kunna förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet samt beskriva riktiga arbetsställningar vid belastning.
Kan förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning samt kunna förutse och ge utvecklande beskrivning av de risker som är förknippade med fysisk aktivitet.
Kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning samt förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker om är förknippade med fysisk aktivitet.
Simkunnighet
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Kan simma 200 m. varav 50 m. på rygg.
Hantera nödsituationer
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa redskap under olika årstider. Deltar i livräddningsövningar. Har teoretiska kunskaper om hur man hanterar nödsituationer.

Övergripande mål

 • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11   har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
F
E
C
A
Ansvarstagande
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning. Tar till viss del ansvar för skolans material.
Deltar aktivt i samtliga moment har och för aktiviteterna rätt personlig utrustning. Tar ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen. Tar stort ansvar för skolans idrottsmaterial.
Samarbete/regler
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Tar ofta hänsyn till sina kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda domslut. Bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: