👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagens hjälte och Min hjälte åk7 VT21

Skapad 2020-12-15 13:44 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna arbetar med veckans hjälte samt skriver om sin egen hjälte.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är egentligen en hjälte? Vad gör en hjälte och vad tycker du är viktigt hos en hjälte? I det här arbetsområdet ska du arbeta med dagens hjälte samt skriva om din egen hjälte. Du ska även arbeta med kamratrespons.

Innehåll

Syfte

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- utöka ditt ordförråd och förståelse av ords betydelse

Lektionsinnehåll

Presentation av dagens hjälte.

Skriftligt resonemang kring dagens hjälte.

Egen skriftlig produktion av din hjälte.

Kamratrespons.

Ordkunskap. Ord som beskriver människor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Min hjälte

SKRIVA

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll och anpassning till mottagare
Texten är begriplig och läsaren kan i stort sett ta till sig och förstå innehållet.
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte.
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte.
Styckeindelning och styckemarkering
Styckeindelning förekommer. Du är osäker på hur man styckeindelar.
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt.
Språk, ordval och variation
Texten visar viss variation i ordval. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga.
Texten visar variation i ordval. Ibland använder du specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck. Ibland använder du specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord. Ibland är du nyskapande och kreativ.
Stavning
Du använder stor och liten bokstav med viss osäkerhet.Stavfel förekommer men stör inte förståelsen.
Du använder stor och liten bokstav på ett säkert sätt. Texten har relativt få stavfel och de stör inte förståelsen.
Du använder stor och liten bokstav på ett säkert sätt. Texten har inga stavfel.
Skiljetecken och andra tecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett till stora delar lämpligt sätt som gör att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt, säkert och kreativt sätt.
Skrivprocess och helhet
Du behöver frekvent, tydligt stöd i din skrivprocess för att skapa en text.
Du behöver ofta stöd och bekräftelse i din skrivprocess och kan därefter arbeta självständigt i viss mån. Innehåll, struktur och språk samspelar på ett fungerande sätt.
Du jobbar relativt självständigt och ställer relevanta frågor först efter att du själv tänk till och kommer med egna förslag och tankar på lösningar. Innehåll, struktur och språk samspelar relativt väl.
Du jobbar självständigt. Din text visar att du har kommit långt i din skrivutveckling. Innehåll, struktur och språk samspelar väl.

Sv SvA
Hjältar - respons

Kamratrespons

 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
F
E
C
A
Ge respons
Du har inte gett respons eller gett en så pass bristfällig respons så att din kompis knappast blir hjälpt av den.
Du ger omdömen om textens innehåll och uppbyggnad på ett övergripande sätt.
Du ger utvecklade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad. Du ger några konkreta tips på förbättringar.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen textens innehåll och uppbyggnad. Du markerar och förklarar tydligt vad och var i texten som kan förbättras. om en kamrats text.
Bearbeta respons
Din text var i behov av att bearbetas men du har i princip inte bearbetat den.
Texten var i behov av att bearbetas. Du har bearbetat din text utifrån respons på ett enkelt sätt och har tagit till dig av en del av responsen.
Texten var i behov av att bearbetas. Du har bearbetat din text så att den har förbättrats. Du har tagit till dig den mesta av responsen.
Texten var välskriven redan från början och endast ett fåtal förbättringar behövdes.

Sv SvA
Dagens hjälte

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Du följer instruktionen och använder den som stöd när du skriver. Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren.
Du följer instruktionen och använder den effektivt som stöd när du skriver. Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren.
Innehåll
Texten har ett enkelt innehåll med uppradande karaktär.
Texten har ett relativt utvecklat innehåll med resonemang i några led med någon koppling och med relativt komplex uppbyggnad.
Texten har ett väl utvecklat innehåll med resonemang i flera led med kopplingar till det lästa, jaget, samhället förr och lokalt och globalt och med komplex uppbyggnad.
Struktur
Texten har en i huvudsak fungerande struktur med rubrik, försök till styckeindelning och med enkel men fungerande textbindning.
Texten har relativt väl fungerande struktur med rubrik, fungerande styckeindelning och med varierad textbindning.
Texten har väl fungerande struktur med rubrik, väl fungerande styckeindelning med passande innehåll
Språk, språkriktighet och stavning
Texten har enkelt språk. Stor och liten bokstav används i huvudsak korrekt. Långa meningar förekommer då skiljetecken ibland saknas. Stavfel förekommer men stör inte förståelsen.
Texten har ett utvecklat språk som varieras med synonymer. Stor och liten bokstav används korrekt. Texten har en balanserad variation mellan långa och korta meningar. Skiljetecken används på ett fungerande sätt. Texten har relativt få stavfel.
Texten har ett väl utvecklat språk med avancerat och väl anpassat ordval. Stor och liten bokstav används korrekt. Texten har en balanserad variation mellan långa och korta meningar och är uppbyggda på ett språkriktigt sätt. Skiljetecken används på ett korrekt sätt. Texten har inga stavfel.
Muntliga diskussioner och samtal
Du deltar muntligt aktivt vid genomgångar och diskussioner. Du visar i texter du skriver att du lyssnat.
Du deltar muntligt aktivt och självständigt vid genomgångar och diskussioner. Du visar i texter du skriver att du lyssnat.
Du deltar muntligt aktivt och självständigt vid genom gångar och diskussioner. Du breddar och fördjupar diskussioner och resonemang. Du visar i texter du skriver att du lyssnat.