👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HusHus01 Betong

Skapad 2020-12-16 15:38 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Husbyggnad
Undervisningen i ämnet husbyggnad ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra grundläggande byggnadsarbeten i olika material. Den ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om byggnadskonstruktioner och utförandekrav som gäller för nybyggnation, renovering samt om- och tillbyggnad. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom bygg- och anläggningsarbete samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet. Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Innehåll

Undervisningen i ämnet husbyggnad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 4. Förmåga att göra riskbedömningar.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 7. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 8. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
 10. Kunskaper om företagande och entreprenörskap inom branschen.

 

Planering: I 10 veckor kommer du i HusHus 01-03 som är praktiska kurser, att lära er grunderna inom byggnadskonstruktioner så som olika typer av formbyggnation, armering och gjutning samt vanliga metoder för ombyggnadsarbeten inom betongyrket. 
 
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
 • Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
 • Grunderna inom byggande och lågform, stödjande och bärande formbyggnad samt uppförande av elementform
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
 • Metoder för rivning och återuppbyggnad.
 • Äldre byggmaterial och hälsorisker, till exempel asbest, pcb och mögel.
 • Samverkan mellan olika yrkeskategorier samt med kund eller beställare under ombyggnadsprocessen.

 

 

Matriser

Hus
HusHus01,02,03

E
D
C
B
A
1: Planera, organisera och utföra enkla arbetsuppgifter.
… MED VISST HANDLAG. Du behöver ofta fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
… MED GOTT HANDLAG. Ibland behöver du fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
…MED MYCKET GOTT HANDLAG. Du behöver lite eller ingen hjälp av handledaren när du arbetar.
5: Anpassa planeringen av arbetet.
… I SAMRÅD. Du behöver hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter.
… EFTER SAMRÅD. Ibland behöver du hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter
… EFTER SAMRÅD. Du kan beskriva för din handledare hur du tänker planera din arbetsuppgift.
6: Upptäcka och lösa problem som uppstår.
… I SAMRÅD. Du upptäcker tydliga problem som din handledare hjälper dig att lösa.
… EFTER SAMRÅD. Du upptäcker problem och kommer överens med din handledare om hur du ska lösa dem.
… EFTER SAMRÅD. Du upptäcker eventuella problem och berättar för din handledare hur du ska lösa dem.
7: Tolka arbetsbeskrivningar och ritningar.
… MED VISS SÄKERHET. Du behöver hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED VISS SÄKERHET. Ibland behöver du hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED SÄKERHET arbetsbeskrivningar och ritningar. Du vet vad du ska göra när du läser en ritning eller arbetsbeskrivning.
8: Hantera och vårda material, verktyg och maskiner.
… MED VISS SÄKERHET. Du vet ibland hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
… MED VISS SÄKERHET. Du vet ofta hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
…MED SÄKERHET. Du vet nästan alltid hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
12: Samverka, kommunicera och använda fackspråk.
… MED VISS SÄKERHET. Du samarbetar och använder några av de vanliga termerna och fackuttrycken när du arbetar.
… MED VISS SÄKERHETt. När du pratar och samarbetar med din handledare kan du använda vanliga termer och fackuttryck.
… MED SÄKERHET. Du använder alla termer och fackuttryck när du samarbetar och pratar med din handledare.