Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektavstämning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 2 Grön

Skapad 2020-12-17 09:23 i 123451 Förskolan Tantolunden Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

                                                                   
 

Projektavstämning uppföljningsperiod 2.

  • Vad

  • I denna avstämning stannar vi upp, analyserar och väljer fokus för den fortsätta undervisning och lärandet för resten av läsåret.

  • Syftet med projektet "Hållbar framtid- Barns möte med naturen" är likvärdiga förskolor som uppfyller förskole-områdets gemensamma mål i förskolans läroplan och Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

  • Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid. Vi har under höstterminen haft fokus på barnens projektuppdragsbilder och utformat projektarbetet utifrån dessa. Det är barnens intressen som ligger till grund för utforskandet i projektet, vilket gynnar deras inflytande. Genom dessa intressen har barnen fått möta de olika ämnesområden transdisciplinärt och vi låter projektets olika delar få ta både plats och tid. Projektet har också planerats utifrån läroplanskopplingen; Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att få förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

  • Kopplat till läroplanen vill vi att barnen ska:
  •  
  • 1. Känna till olika djur och naturföremål, samt utveckla kunskap kring dessa. (Växter och djur)
  • 2. Utveckla sitt ordförråd, inflytande och olika uttrycksformer. (Skapande, sång, musik & rörelse, bokpåsen, böcker)
  • 3. Utveckla samspelet och visa hänsyn till varandra och naturen. (Hållbar utveckling, allemansrätten)
  •  
  • Varför

   Vi har kunnat se att stort och kontinuerligt intresse av vatten, blåbär och insekter under projektets gång. Vid undervisningstillfällen märks en stor nyfikenhet och barnen pratar regelbundet om det vi jobbar med. För att skapa en lugna och trygga miljöer vid undervisningstillfällena, samt för att lättare få syn på varje barns intressen och lärande delar vi ofta in barnen i mindre grupper, då beprövad erfarenhet visar att det gynnar det enskilda barnets lärande.
   • För att synliggöra barnens uppdrag och för att barnen enkelt ska kunna ta del av varandras erfarenheter så har vi satt upp kardborrband på väggen, samt lösa bilder att hålla och gå runt med. Här hittar barnen också foton från undervisningstillfällen och våra utforskande utfärder, samt bilder och böcker direkt kopplade till projektet. Detta möjliggör för barnen att titta, gå runt med och reflektera kring bilderna lite närsomhelst under dagen.
  •  
   • Hur 
   •  
   • Vid reflektionstillfällen talar vi med barnen om deras tidigare kunskap. Vi tittar tillbaka på filmer och bilder från projektarbetet tillsammans med barnen och ställer öppna frågor för att väcka tankar och funderingar hos barnen. Vi försöker vid dessa tillfällen fånga upp vad barnen visar extra stort intresse för och vilka tankar de har, samt vad de har lärt sig.

    Alla i arbetslaget ansvarar över att dokumentera under aktiviteterna. Vi dokumenterar med lärlogg, kamera, lärplatta, bilder och text. Vi har alla i arbetslaget ett gemensamt tänk och alla tar ansvar för vårat projektarbete samt att vår miljö är inbjudande och lärorik för att det ska bli ett livslångt lärande för barnen.

    Under våra reflektioner i arbetslaget, där vår dokumentation ligger till grund, utformar och samtalar vi om våra aktiviteter och miljöer, samt barnens intressen. Vid dessa tillfällen utvärderar och analyserar vi undervisningstillfällen samt planerar för hur vi går vidare i projektarbetet.

  • Barnens egna erfarenheter har fått flytta in i alla rum och lämnat spår och utformat vår miljö. I korridoren har vi en projektvägg med bilder från projektarbetet. I korridoren och rörelserummet har vi dans- och musikstunder. I ateljén finns spår i form av skapande och inspirationsbilder kopplat till projektet, det är också där experiment och skapande inomhus i olika former äger rum.

  •       
  • Barnen har här tillgång till olika färger och material, i naturrummet finns djur, naturmaterial och böcker kopplat till barnens sommaruppdrag och i matematikhörnan kan de räkna med blåbär, sortera och jämföra naturmaterial inom områdena vi jobbar med.

  •  
  • Det mesta är alltså tillgängligt för barnen, samt väl introducerat. På så vis finns det möjlighet för barnen att fortsätta sitt utforskande och möjlighet att leka till sig lärande inom projektet även utanför de planerade undervisningstillfällena.

  • Barnen har fått erfara nytt material, nya tekniker och hur de använder en ny teknik för att t.ex måla blåbär. Genom att dela erfarenheterna med varandra så inspireras de genom både sina egna och andras erfarenheter. Att undersöka på olika sätt har varit en del av terminens fokus - titta på en mask digitalt, i handen och med förstoringsglas, jämföra storlekar, pröva att ge maskar mat, mm. Barnen lär sig av varandra!

  • Familjerna har genom sommaruppdragen fått möjlighet att involveras, de får kontinuerliga uppdateringar via lärloggar och nyheter på skolplattformen så att de kan använda informationen för att tillsammans med sina barn kunna samtala om de upplevelser som barnen har varit med om under sin dag på förskolan - både genom bild och text. Vi har också haft som mål att innan jul ska alla barn ha minst en individuell lärlogg registrerad.   

Planeringen framåt

Under kommande period kommer projektet att kretsa mer kring vatten och dess olika former. Anledningen till att vi väntat med utforskande av vatten tills vårterminen är att vi under hösten passat på att utforska de säsongsbetonade sakerna som blåbär, svamp och mask medans de finns att hitta på våra utforskande utfärder eller på gården. Vi tänker oss att det under vintern är mer tacksamt att arbeta med vatten i olika former då det förhoppningsvis kommer att finnas runt om oss. Under våren planerar vi sedan att se om intresset och kunskaperna om maskar går att vidareutveckla i vår då maskarna kommer fram efter vinterdvalan.

 • Lärandet

 • Barnen har fått möjlighet att få nya ämneskunskaper om vatten, växter och djur (främst om vatten, blåbär, svampar och maskar). Genom att utforska med sina olika sinnen, ex lukta, känna, titta och smaka på svamp och blåbär får barnen lära sig att skilja på olika arter samt arternas egenskaper. T. ex. att känna igen ätbar svamp. Barnen lär sig var olika arter går att hitta, hur t ex maskar rör sig (de härmar maskarnas rörelse till musik). Genom sången om masken Sigge får barnen förståelse för masken del i naturens kretslopp, samt vikten av att ta hand om djur och natur. I våra experiment (t ex "russinhissen" och smältande is) får barnen också erfara fysikaliska fenomen. Våra förväntningar är att barnen ökar sitt intresse och sina kunskaper inom de naturvetenskaplig ämnena och att vi kommer att kunna påvisa deras lärande och förändrade kunnande i loggarna på skolplattformen.

 

 •  
 •  

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: