Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-21 Teknik - Bygga broar

Skapad 2020-12-17 15:03 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik
Vad är det för speciellt med broar? Under detta område kommer du bland annat tillsammans med andra att bygga en fysisk modell av en bro och dokumentera i din bok. Arbetsområdet sträcker sig från v.2-6

Innehåll

Teknik broar!

" Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig."

Syfte

Läs nedan...

 •  

Konkretisering av syfte

Under detta arbetsområde kommer du att lära dig om broar och hur de fungerar. I slutet av området kommer du använda dig av den kunskapen till att bygga en modell av en bro med enkelt material. 

Såhär kommer vi arbeta

 • Loops
 • Genomgångar
 • Dokumentera skriftligt 
 • Diskussionsövningar
 • Digital skiss
 • Fakta filmer
 • Arbeta med ämnesspecifika ord och begrepp
 • Läsa fakta
 • Bygga en modell av en bro i grupp
 • Samarbeta

Centrala begrepp i detta arbetsområdet:

Design, hållfasthet, konstruktion, böjbarhet, elasticitet, fackverk, armering.

Bedömning

  • Bedömning kommer ges på:

    

   Ritningen som eleverna skapar själva med bild och text.

   Logg/dokumentation under arbetsgången.

   Hur väl eleverna visar hur de prövar och omprövar sina idéer.

   Hur väl eleven kan använda relevanta ord och begrepp i muntliga och skriftliga uppgifter.

  • Eget arbete i Loops           

  • Dina resonemang om tekniska konstruktioner och påverkan på samhälle och miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: