Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IVAS, Kemins grunder vt 2021, kapitel 1

Skapad 2020-12-17 15:33 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 Kemi
Du kommer nu att få en grundkurs i kemi. Vi kommer att utgår ifrån kapitel 1 i läroboken Kemi Direkt

Innehåll

 

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • planera,genomföra och utvärdera systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan.

 

 

Kunskapsmål

 Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

Säkerhetsföreskrifter i vid laborationsarbete och i kemisal( lektionssal) 

Känna till namn på lab-materiel

 

Kemi förr och nu s 4-9

 • något om kemins historia
 • hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt
 • säkerhetsföreskrifterna på ett kemiskt laboratorium
 • vanliga farosymboler

Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar s 10-13

 • vad en atom är och hur de är uppbyggda 
 • vad en molekyl är
 • vad ett grundämne är och känna till några grundämnens kemiska beteckning
 • vad en kemisk förening är
 • känna till det periodiska systemet
 • några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel

Ämnens egenskaper s 14-17

 • några ämnens olika egenskaper 
 • ämnens tre former; fast, flytande och gas, och vad som händer med molekylerna under dessa faser

Rena ämnen och blandningar s 18-23

 • skillnader på rent ämne och blandning
 • olika sorters blandningar så som  lösning, uppslamning, emulsion och legering. 

Att separera ämnen s 24-27

 • olika metoder för att separera ämnen så som sedimentering,  filtrering, destillering och kromotografi.
 • kunna ge förslag på hur olika blandningar kan separeras

Ämnen kan förändras s 28-29

 • förklara vad en kemisk reaktion är
 • förklara och skriva enkla reaktionsformler

Det brinner s 30-31

 • förklara vad som krävs för att ett ämne ska börja brinna.
 • olika sätt att släcka en eld

 

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk reaktion, molekylformel, reaktionsformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, kemisk omvandling, kondenserar, förångas, lösning, emulsion, uppslamning, legering, brand triangel, 

Arbetssätt

Genomgångar, uppgifter – enskilt och i grupp, samtal och diskussion, beskrivande filmer,  laborationer.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa kunskaper om materiens uppbyggnad: hur du kan förklara och visa samband
 • använder sina kunskaper i kemi för att ta ställning kring frågor som berör ämnet
 • använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller

 • använda utrustning under laborationer

 • dokumentera resultat från en laboration i en laborationsrapport

 • dra slutsatser utifrån ditt resultat i laborationer och koppla slutsatsen till fakta

 • föra resonemang om resultatens rimlighet och felkällor

Bedömningen baseras på:

 • Samtal, diskussioner arbetsinsats av uppgifter under lektionstid

 • Utförandet av laborationer

 • Laborationsrapporter

 •  Skriftliga "kommer du ihåg"-uppgifter ev "prov"

 

Matriser

Längst ner i dokumentet finns två matriser som kommer att fyllas i, som visar din förmåga när vi avslutat område. Matriserna kan också användas på papper i samband att du gör/ har gjort laboration. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemimatris Ljungsbro skola 7-9

F
E
C
A
Använda kunskaper i kemi.
Diskutera frågor som berör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer fakta från värderingar
Du kan diskutera och reflektera kring frågor som berör energi, miljö, hälsa och samhälle och formulerar enkla motiveringar.
Du kan diskutera och reflektera kring frågor som berör energi, miljö, hälsa och samhälle och formulerar utvecklade motiveringar.
Du kan diskutera och reflektera kring frågor som berör energi, miljö, hälsa och samhälle och formulerar välutvecklade motiveringar.
Beskriva och förklara kemiska samband med hjälp av kemins ord och begrepp
Du har grundläggande kunskaper av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper av kemins begrepp, modeller och teorier.
Genomföra och dokumentera kemiska undersökningar.
Laborera. Analysera - dra slutsatser. Skriva rapport.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du drar enkla slutsatser utifrån din laboration med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan genomföra goda undersökningar utifrån givna planeringar. Du drar utvecklade slutsatser utifrån din laboration med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan genomföra väl utförda undersökningar utifrån givna planeringar. Du drar mycket välutvecklade slutsatser utifrån din laboration med god koppling till kemiska modeller och teorier.

Ke
NO Systematiska undersökningar

Underlag saknas
På väg mot E
E
C
A
Instruktioner
Fältstudier och undersökningar, frågeställningar och planeringar
Kan följa en undersökning med hjälp av en tydlig instruktion med viss stöttning.
Kan följa en enkel instruktion med få moment och genomföra undersökningen. Kan formulera en enkel hypotes med ett försök till naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag eller har en idé till en metod till att genomföra en enkel undersökning.
Kan följa en instruktion och visar detta i det praktiska arbetet, Kan skriva någon frågeställning och en hypotes till denna som har en enkel naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag på en metod som går att följa med några få justeringar.
Kan följa en instruktion och visar detta i det praktiska arbetet, Kan skriva en frågeställning och en hypotes till denna som har en tydlig naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag på en metod som går att följa och som kan ge ett tillförlitligt resultat.
Praktiskt arbete
Använda utrustning
Följer säkerhetsföreskrifter efter tillsägelser. Kan tillsammans med andra eller med stöttning delta i en undersökning . Eller genomföra en mycket enkel undersökning med få moment.
Kan laborerar säkert efter någon påminnelse. Antecknar de resultat jag får till exempel i en tabell. Är inte alltid är så noggrann.
Följer säkerhetsföreskrifter utan påminnelse. Följer instruktionerna och antecknar noggrant och får ofta ett tydligt resultat.
Resonemang om resultat
Resultat, modeller & teorier
Kan med stöttning redogöra för ett resultat.
Kan kort svara på undersökningens frågeställning eller hypotes med hjälp av resultatet från undersökningen.
Kan jämföra undersökningens frågeställningar och hypoteser med resultatet på ett enklare sätt med naturvetenskapliga förklaringar.
Kan jämföra undersökningens frågeställningar och hypoteser med resultatet på ett utvecklat sätt med naturvetenskapliga förklaringar.
Resonemang om undersökningens kvalité
Resultat, rimlighet & förbättring
Kan med stöttning ge något enkelt resonemang om resultatets rimlighet. Anger felkällor att göra om laborationen eller vara mer noggrann som förbättring.
Kan hitta en felkälla eller förklara hur man skulle göra undersökningen mer exakt. Ser om resultatet är rimligt.
Kan ge ett enklare resonemang om resultatet rimlighet , kan ge förlag på att undvika felkällorna och eller ge förslag på förbättringar och försöker förklara varför dessa kan ge ett bättre resultat.
Det finns ett välutvecklat resonemang om resultatets rimlighet kopplat till naturvetenskap och ger uppgiftsspecifika förbättringsförslag med ett tydligt resonemang om varför.
Dokumentation
Redovisning undersökningar
Kan kortfattat svara på frågeställningar, resultat och rimlighet med stöttning.
Kan med hjälp av en mall redogöra kort för en undersökning.
Kan skriva en rapport utifrån en mall med rubriker eller en helt egen där det framgår tydligt framgår frågeställningar, hypoteser och genomförande. Sedan ska resultat redovisas i på ett lämpligt sätt, ex tabell. Resonemang om resultat, rimlighet mm ska uppfylla kriterierna för C eller högre.
Kan skriva en utvecklad rapport utan stöttning där alla moment tydligt framgår och uppfyller kriterierna för A.

Ke
Förnivåer Kemi

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Samtala och diskutera
Eleven kan med stöd på ett enkelt sätt samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven kan på ett enkelt sätt samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och beskriva någon tänkbar konsekvens.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 2
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna kan eleven med stöd ställa någon fråga som relaterar till ämnet.
I diskussionerna ställer eleven frågor samt framför och bemöter åsikter och argument på enkelt sätt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 3
Söka information
Eleven kan med stöd söka naturvetenskaplig information och använder då givna källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då någon källa och för enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Aspekt 4
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan med stöd använda informationen i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Eleven kan använda informationen på ett enkelt sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra sätt att redovisa.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Aspekt 5
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan med stöd genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
Använda utrustning
I undersökningarna kan eleven använda utrustning under uppsikt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan med stöd jämföra resultaten med frågeställningarna.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då någon enkel slutsats.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Aspekt 8
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven kan med stöd ge ett förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven kan ge förslag på hur undersökningen kan förbättras och försöker rimlighetsbedöma resultatet.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 9
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven med stöd en enkel dokumentation av undersökningen.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Aspekt 10
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven kan med stöd redovisa någon grundläggande kunskap i det undervisade området.
Eleven kan redovisa grundläggande kunskap genom att använda några ämnesbegrepp i det undervisade området.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan med stöd följa någon kemisk process i levande organismer, mark, luft och vatten.
Eleven kan med stöd följa någon kemisk process i levande organismer, mark, luft och vatten och kan då visa på något samband.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Aspekt 12
Kemi i vardag och samhälle
Eleven gör någon relatering mellan det undervisade området och vardagen.
Eleven undersöker hur några kemikalier används i vardagen och i samhället. Eleven kan beskriva något kemiskt samband.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Aspekt 13
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Eleven ska känna till att människan påverkar miljön genom sin användning av naturens resurser.
Eleven ska känna till att människan påverkar miljön genom sin användning av naturens resurser och ger exempel på någon åtgärd som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Aspekt 14
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan med stöd ge exempel någon central naturvetenskaplig upptäckt.
Eleven kan ge exempel på någon central naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: