👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning - Matematik åk 5

Skapad 2020-12-18 06:57 i Högåsskolan Knivsta
I det här området ska du få lära dig lösa, använda olika strategier och tillvägagångssätt att lösa problemlösningsuppgifter.
Grundskola 5 Matematik
I det här området ska du få lära dig att lösa problemlösningsuppgifter genom att använda olika strategier och tillvägagångssätt.

Innehåll

Syfte med undervisningen 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

  

Mål  

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna: 

·         avgöra vilket räknesätt som ska användas,

·         använda olika strategier för att tolka och lösa uppgifterna,

·         göra uppskattningar, avrundningar och bedöma rimlighet,

·         redovisa dina lösningar på flera sätt,

·         beskriva en egen lösning, se och förklara likheter och skillnader,

·         använda dig av flera matematiska begrepp.


Metod  

Vi kommer att starta arbetet i matematikboken Eldorado de första veckorna. Därefter arbetar vi med problemlösning parallellt med andra moment. Vi har gemensamma genomgångar och arbetar enskilt och tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Vi arbetar även praktiskt samt gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna har möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under arbetets gång sker olika bedömningssituationer.  

  

  

Bedömning  

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du: 

 

 • redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt,  
 • deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter, 
 • använder dig av begrepp som hör till avsnittet, 
 • presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter, d.v.s. hur du visar att du tillägnat dig innehållet. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Problemlösning

Insats krävs, når inte målen
Nivå 1, godtagbara kunskaper
Nivå 2, mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Strategier och tillvägagångssätt
Du visar inte/behöver hjälp med att lösa enkla problem.
Du löser problem där beräkningen sker i ett steg. Du varierar lösningsstrategier.
Du löser uppgifter som kräver beräkningar i flera steg, värderar olika lösningsstrategier och kan motivera rimligheten i lösningen.
Du löser uppgifter som kräver beräkningar i flera steg på ett effektivt sätt, värderar olika lösningsstrategier och kan tydligt motivera rimligheten i lösningen.
Redogöra för tillvägagångssätt
Du visar inte/har svårt att göra enkla motiveringar och förklaringar till hur eleven har löst uppgiften och har svårt att följa ett resonemang runt andra elevers lösningar.
Du förklarar och motiverar hur du löser uppgiften, och för resonemanget delvis vidare.
Du förklarar och motiverar hur du löser uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare.
Du förklarar och motiverar hur du löser uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare med följdfrågor.
Föra och följa resonemang
Du visar inte/har svårt med att förklara din lösning, se likheter och skillnader.
Du resonerar kring olika lösningar.
Du jämför olika lösningar och drar egna slutsatser.
Du jämför olika lösningar, drar egna slutsatser samt för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.