Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2020-12-18 09:56 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 •  

  Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • ■ Enskilt eller i grupp samarbeta efter demokratiska principer och ta ansvar för egna handlingar och konsekvenser och påverka sin egen situation. Att uttrycka sina tankar och åsikter.
 •  
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • ■ Vi vill ge barnen en förståelse för vad demokrati är då vårt samhälle bygger på demokrati. Vi vill också uppmuntra barnen att kunna påverka sin vardag för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Barnen ska kunna göra egna val på olika sätt efter sin förmåga för att stärkas i sin tillit till sin egna förmåga.
 •  
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 •  
 • ■ Vi är lyhörda vuxna som tar tillvara på barnens intressen och använder dem för att bl.a skapa gemenskap i gruppen. Genom att ta tillvara på barnens intressen, känner barnen delaktighet och att allas tankar är viktiga. Vi kommer att arbeta utifrån våra lärvänner vid olika aktiviteter. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • ■ Tillsammans med barnen i grupp och enskilt. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • ■ För alla barn i barngruppen.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • ■ Vi dokumenterar genom att reflektera tillsammans, ta bilder, filma och använder oss av väggdokumentation och unikum för att synliggöra lärandet för barnen. 
 •  
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • ■ Vi vill synliggöra barnens inflytande och delaktighet i vardagen. Vi vill att barnen ska kunna ta egna initiativ under dagen och få utrymme att genomföra dessa. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: