Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i ryska med "Lenas och Mischas sommar äventyr"

Skapad 2020-12-18 12:59 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Det är kul att kunna tala och skriva vårt modersmål korrekt och fint! Vi fortsätter vår underbar resa till ryska språket och lär oss ryska med hjälp av två sympatiska ryska barn Lena och Mischa.

Innehåll

Lärandemål 

- Du kommer att lära dig att läsa och förstå olika slags texter med hjälp av olika lässtrategier; 

                                       - att formulera dina tankar och åsikter kring innehållet av texterna muntligt och i skrift;

                                        -att sammanfatta innehållet muntligt och skriftligt;

                                        -att prata om människans hem och hus; våra favorita böcker och filmer; vilda och sällskapsdjur; hur  

                                         man lever i rymden, stora ryska män och kvinnor, mm;

                                        -hur böjer man verb i presens (grupp 1 och grupp 2)), dåtid och futurum (med быть);

                                        -hur bildar man plural för olika grupper av substantiv (plus undantag), substantivets böjningsformer  

                                          (мама, мамы, маме, с мамой, osv.)

                                        -om verb par typ открывать - открыть, читать - прочитать, vad skillnaden är, hur man använder dem;

                                        -om rörelseverb par  typ летать - лететь, бегать - бежать och några andra;

                                        -om räkneord med год, года, лет;

du kommer att utöka ditt ordförråd kring ämnena som vi ska diskutera samt din vardagsryska; få mer kunskap om Ryssland och rysk kultur.

Arbetssätt 

- Vi utgår från läromedlet "Приключения Лены и Миши" ("Lenas och Mishas äventyr") som är avsedd till ryska barn som bor utomlands men använder också andra läroböcker (till exempel, "По-русски обо всем", "Истоки") och internet resurser  (youtube, rus4chld.pushkininstitute.ru, kahoot, mm).

Vi kommer att läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelse uppgifter, 

                  att använda olika strategier för att ta till sig texters innehåll,

                  att reflektera kring innehållet av materialet som vi har läst eller lyssnat på, framföra egna åsikter,

                  att återberätta texterna,

                  att samtala om olika texterna och svara på frågor muntligt och skriftligt,

                  att delta i muntliga övningar, jobba i par under diskussioner,

                  att träna ord och uttryck genom läroboken, hitta på egna meningar med dem,

                  att skriva sammanfattningar av texterna och egna texter,

                  att träna grundläggande rysk grammatik och struktur i övningar,

                  att träna stavning;

         

Bedömning . Vad ska bedömas:

-  Din förmåga att ta till dig innehållet vid läsning och hörövningar, reflektera kring texters och andra mediers innehåll och budskap, samtala och diskutera, använda de nya orden i ditt tal, skriva olika texter, stava på ryska, använda korrekta grammatiska former.

- Dina kunskaper av vokabulär kring ämnena och grammatiska moment som vi läser; kunskaperna om ryska seder, kultur.

- Muntliga och skriftliga uppgifter som vi gör på lektionerna och som hemläxa. Vi har en läxa varje vecka för att bygga ordförrådet och grundläggande rysk grammatik.

- Ditt deltagande på lektionerna. Du ska bli aktiv.

Tidsplan 

Vecka 2-6

Blir klara med kapitel 5 i "Lenas och Mischas äventyr";

Tema "Hem och hus";

 

Verb böjning i presens (grupp 1 och 2),

verb böjning i futurum (med быть);

    

 

Vecka 7-11

Kapitel 6,7;

Stam, prefix och suffix;

Böjning av personliga pronomen (я, меня, мне, osv);

Räkneord med год, года, лет;

Verb par slags открывать - открыть,

                        читать - прочитать ;

Substantivets böjningsformer;

Rörelseverb användning идти, ходить

Vecka 12-16

Kapitel 8,9,10;

Adjektivets komparativa och superlativa former;

Substantivets böjningsformer (fortsättning);

Rörelseverb med prefix 

Vecka 17-21

Kapitel 11,12;

Substantivets böjningsformer (fortsättning);

Rörelseverb:

                    плавать - плыть ,

                    летать -лететь,

                    бегать  - бежать ; mm.

Repetition.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål 4-6

Tala och lyssna

 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig i tal
Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår.
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår.
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Gör begripliga presentationer för olika mottagare.
Samtala och förstå
Kan bidra med egna tankar och känslor till åldersanpassade samtal om aktuella teman.
Bidrar med enkla frågor och åsikter i diskussioner.
Bidrar med frågor, åsikter och argument i diskussioner.
Gör kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter.
Tolka och förstå
Kan förstå helheten i enkla dialoger eller berättelser som handlar om bekanta ämnen.
Kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Kan föra ett resonemang kring muntliga framställningar och filmer.
Kan tolka, utvärdera och ta ställning till olika tankar och åsikter.
Uttal och satsmelodi
Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans. Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt.
Kan jämföra modersmålets betoning och satsmelodi med svenskans.
Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans.
Kan utveckla ett flyt i sitt eget talspråk och är medveten om olika variationer av modersmålet.

Läsa

 • Ml   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lässtrategier
Kan på ett enkelt och fungerande sätt hitta efterfrågad information ur en text.
Kan ställa frågor, dela av ord, läsa om svåra ord och stycken och dra enkla slutsatser samt dela med sig av sina läsupplevelser.
Kan ställa frågor, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan sammanföra information och tolka dem.
Kan på ett effektivt sätt ställa frågor till texter, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.
Läsförståelse
Kan läsa enkla texter och återge innehållet i den lästa texten.
Kan läsa till åldern anpassade texter och kan återge kronologiskt det lästa i stora drag så att andra förstår.
Kan läsa till åldern anpassade texter på ett kronologiskt sätt. Kan göra jämförelser och finna samband i textens innehåll utifrån egna erfarenheter.
Kan läsa till åldern anpassade texter. Kan göra jämförelse och tolka det lästa, dra slutsatser utifrån egna tankar och erfarenheter.
Flyt i läsning
Kan läsa ord och meningar men stakar sig ibland med svåra ord och läser med mindre inlevelse.
Kan läsa anpassade texter och utan större stopp eller hinder.
Kan läsa anpassade texter och kan läsa texten utan större stopp eller hinder och läser med inlevelse.
Kan läsa anpassade texter obehindrat med varierat röstläge och tempo för att förstärka textens innehåll.
Läsintresse
Visar intresse för tyst-och högläsning.
Läser på egen hand och läser gärna för andra.
Läser med upplevelse och för lärande. Tar initiativ till läsaktiviteter både i skolan och på fritiden.
Kan reflektera över det lästa.

Skriva

 • Ml   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Skriver ofullständiga meningar. Skiljetecken saknas eller används fel.
Kan skriva korta texter med rätt meningsbyggnad och använder ofta skiljetecken rätt.
Kan skriva sammanhängande texter, som består av fullständiga meningar med en röd tråd, som håller ämnet i hela texten.
Kan skriva längre och varierande texter, samt använda skiljetecken rätt. Texten har inledning, händelseförlopp och avslutning.
Innehåll
Det krävs att man frågar för att innehållet skall bli förståeligt.
Innehållet är i stort sett sammanhängande och förståeligt.
Innehållet är sammanhängande och lätt att förstå.
Innehållet är sammanhängande och välutvecklat
Skrivregler
 • Ml
Stavfel och fel i grammatiken förekommer som stör förståelsen.
Stavfel och fel i grammatiken förekommer men de stör inte förståelsen.
Mindre stavnings - och grammatiska fel förekommer men de stör inte förståelsen.
Kan skriva förståeligt med korrekt stavning och grammatik.
Ord- och begreps förråd
Texten år skriven med ett begränsat ordförråd.
Texten är skriven på ett enkelt språk.
Texten är skriven på ett varierat språk.
Texten är skriven på ett nyanserad och varierat språk.
Skrivstrategier
 • Ml
Försöker använda strategier som omformuleringar. Använder ord, bild och ljud.
Kan använda strategier som omformuleringar. Använder till exempel bilderböcker eller serietidningar där ord och bild samspelar.
Kan använda olika typer av webbtexter eller filmer som samspelar med ord, bild och ljud.
Använder strategier som omformuleringar och synonymer. Kan använda många olika uttrycksformer och medier.
Jämföra
 • Ml
Kan jämföra modersmålets och svenskans skrivriktning, samt modersmålets och svenskans skrivtecken.
Kan jämföra modersmålets och svenskans stor/liten bokstav/skrivstil.
Kan jämföra modersmålets och svenskans grammatik till exempel, ordföljd: ordning på subjekt, objekt, verb.
Kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk och föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dem.
Kultur och samhälle
 • Ml
Kan reflektera om traditioner, seder och högtider i länder där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.
Kan återberätta olika slags berättelser där modersmålet talas och resonera kring likheter och skillnader med den svenska kulturen.
Kan resonera kring skolgång i områden där modersmålet talas och jämföra med skolgång i Sverige.
Kan reflektera kring samhällsfrågor där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: