Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckan vt 2021

Skapad 2020-12-21 09:50 i Lisabackens Förskola Tanum
Förskola
Snäckan våren 2021

Innehåll

Lisabacken

3 avdelningar, 8 pedagoger, 41 barn. Kokerska som tillagar maten på förskolan.

Vi har en väl inarbetad sagoprofilering och ett arbetslag som har arbetat tillsammans under många år. 


Snäckans avdelning 
17 barn i ålder 1-4 år, vi är 3 pedagoger. Vi har extra resurs på huset tisdag onsdag och torsdag.

Vid uppstart av vårterminen är det våra sagofigurer som presenterar temat eller projektet vi ska undersöka och utforska. Under våren träffar vi de olika sagofigurerna vid olika tillfällen, i skogen, i samlingarna, när vi arbetar med matematik, språket, naturvetenskap och teknik, eller hållbar utveckling.

Barnen känner figurerna väldigt väl och är trygga med att de kommer med uppdrag och dilemman.

 

Trygghet och trivsel

Var är vi?

 • Grunden för hela vår verksamhet. Vi lägger största vikt vid att skapa så stor trygghet som möjligt. Vi använder ramar och kramar, dvs vi ger närhet och finns med barnen och har tydlig struktur och rutiner. 

 • Efter hösten corona-tider har vi ännu mer förstått vikten av samarbete över avdelningarna. Att få lära känna alla barnen och få möta alla föräldrar skapar samhörighet och stärker relationerna. 

 • Vi utgår ifrån att alla barn har olika behov och förutsättningar och arbetar för att stärka barnens självkänsla. 

Vart ska vi?

 • Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. 

 • Alla som är på förskolan ska bli respekterade oavsett kön, religionstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning eller olika funktionsvariationer.

Hur gör vi?

 • Med vårt förhållningssätt med närhet, empati, lyhördhet, glädje, bekräftande och förutsägbarhet lägger vi grunden för att barnen ska känna sig trygga. 

 • Genom upplevelsebaserad utbildning får barnen möjlighet att upptäcka, förundras, reflektera och lära sig nya saker i ett meningsfullt sammanhang.

 • Vi är måna om att ha ett bra samarbete och nära kontakt med föräldrarna.

 • Genom självreflektion och att vi uppmärksammar varandra på vårt förhållningssätt vill vi komma ifrån omedvetna stereotypa könsrollsmönster. Att ge alla barn möjlighet att få samma förutsättningar och valfrihet oavsett kön ska vara en självklarhet. 

 

Matematik

Var är vi?

 • Vi använder matematiken i vardagen. Uppmärksammar barnen på antal, siffror, geometriska figurer, räkneramsor, storleksordning, rumsuppfattning osv. 

 • I den lärande leken utvidgar vi barnens matematiska kunskaper genom att finnas med och benämna begrepp och utmana och inspirera.

Vart ska vi?

 • Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

Hur gör vi?

 • Genom medvetet arbetssätt så lockar, inspirerar och utmanar vi barnen till ökad matematisk förståelse. Vi fångar upp barnens vetgirighet, nyfikenhet, vilja och lust att leka och lära. När vi pedagoger är närvarande i leken och benämner matematiska begrepp vidgar vi deras vetande i ett naturligt sammanhang. 

 • Lärmiljö som synliggör matematik i dess olika former.

 

Språk

Var är vi?

 • Språket är bärande i verksamheten. Barnen får till sig språk under hela dagarna. Vi finns med barnen och sätter ord på vad som händer i leken och i det som sker. 

Vart ska vi?

 • Alla barn har rätt att få kunna uttrycka sina åsikter, känslor och tankar för att kunna få sina behov tillgodosedda. 

 • På Lisabacken vill vi ge varje barn förutsättningar att utveckla på att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 • Vi vill väcka lust och nyfikenhet för skriftspråk och dess funktioner.

Hur gör vi?

 • Som pedagoger måste vi vara närvarande och lyhörda och för de yngsta barnen är det helt avgörande att få höra ordet i sitt sammanhang för att befästa kunskaperna.

 • Vi har stor tillgänglighet till språk, tex närvarande pedagoger, böcker, ramsor, tecken som stöd, sagans värld, synlig dokumentation mm.

 • Vi synliggör språket med ordbilder, matramsor, namnskyltar mm.Tecken som stöd

Var är vi?

 • Vi använder det i den utsträckning vi kan och påminner varandra när vi glömmer bort. 

 • Tydligt bildstöd på väggarna, så det är tillgängligt för alla. 

Vart ska vi?

 • Alla barnen ska ha möjlighet att kunna uttrycka sig och göra sig förstådda. 

Hur gör vi?

 • Vi bevarar det vi kan, hjälper varandra att lära mer och får förhoppningsvis fortbildning. Det viktiga är att vi använder det så mycket vi kan dagligen i alla vardagssituationer.

 

Hållbar utveckling/giftfri förskola

Var är vi?

 • Vi odlar grönsaker som används i matlagningen. 

 • Har hönor som äter våra rester och ger oss ägg. 

 • Pratar om matsvinn och om att hushålla med jordens resurser. 

 • Sortering och återvinning i viss mån.

Vart ska vi?

 • Vi ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. 

Hur gör vi?

 • Vi fortsätter med våra odlingar och hönor.

 • Vi vill utveckla återvinning och sopsortering för att göra det tydligare och enklare för barnen att vara delaktiga i det arbetet.

 • Medvetandegöra barnen på att hushålla med jordens resurser när det gäller tex. vatten, mat, papper, kläder, leksaker mm.

 • På sikt vill vi byta ut våra gamla plastmadrasser mot nya miljövänliga.

 • När vi gör nya inköp av tex lekmaterial kommer vi ha hållbar utveckling i åtanke.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: