Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4-årsgrupp - matematik och problemlösning

Skapad 2020-12-21 13:45 i Förskolan Nallegården Rättvik
Förskola
Matematik och problemlösning.

Innehåll

Behov

Vi ser utifrån barnens intresse, erfarenhet och behov en möjlighet att utveckla och bekanta sig med matematik och dess termer under lekfulla former.

 

Mål

Målet med planeringen är:

 • Att erbjuda barnen en positiv bild av matematik.
 • Att ge barnen möjlighet att bekanta sig med matematiska termer.
 • Att alla ska få möjlighet att prova nya begrepp kring matematik och problemlösning.
 • Att visa barnen tillfällen i vardagen då vi kan ha användning för det vi jobbar med.
 • Att vi vuxna visar ett intresse och ett förhållningssätt som inspirerar barnen att utforska och våga prova olika lösningar.

 

Syfte

Vårt syfte med undervisningen är att sträva mot de läroplansmål som förskolan har inom matematik och som är nära kopplade till Bishops sex matematiska aktiviteter. I artikelsamlingen " Bishops matematiska aktiviteter" från förskoleforum (2017, 11 oktober) förklarar Anna-Lena Lindekvist som är fil. mag. i pedagogik att Alan Bishop har studerat matematik i skilda kulturer och funnit att det finns sex universella aktiviteter som förekommer i alla kulturer. Dessa är design, förklaring och argumentation, lekar och spel, lokalisering, mätning och räkning. Att barn tidigt får möta matematiken och lära sig sätta ord på densamma är i många fall av avgörande betydelse för deras framtida matematiska framgångar (s.5).Med stöd av detta har jag planerat mina aktiviteter och dess innehåll.

Genomförande

Vi vill erbjuda barnen att prova på olika delar som ingår i matematik och utefter deras intresse och behov utforska hur dessa kan användas i vardagen.

Taluppfattning
Addition
Fler/ färre, lika många
Läges,- och storleksbeskrivning samt sortera
Programmering
Mäta
Väga
Volym

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av unikum och använder oss av det vi jobbat med i vårt fortsatta arbete med att utveckla våra kunskaper inom matematiken.

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen ansvarar för att genomföra undervisningen och att göra kollegor delaktiga i planeringsunderlaget. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: