Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska klass 4 vt-21

Skapad 2020-12-21 18:36 i Drottningdals skola Norrtälje
Upptäck och utveckla din förmåga att använda svenska språket i olika situationer!
Grundskola 4 Svenska
I svenska skall vi lära oss att läsa, förstå det vi läser, skriva, prata och lyssna. Vi ska lära oss att kommunicera med andra genom text eller muntligt. Vi ska lära oss att skilja på olika sorters texter och kunna producera olika sorters texter.

Innehåll

 

Du ska under arbetets gång i åk 4 utveckla din förmåga att:

 • läsa med flyt både högt och tyst.
 • skriva för hand och på iPad och använda dig av stavnings- och skrivregler.
 • muntligt berätta och redovisa.
 • reflektera över och återberätta litteratur genom diskussion, bokrecension eller redovisning.
 • skriva olika sorters texter.
 • ge och ta emot konstruktiv kritik från kompisar och lärare.
 • anpassa ditt språk efter mottagare och för olika syften.
 • Koppla text och bild.
 • bearbeta dina egna texter.
 • använda dig av olika studietekniker (alfabetisk ordning, innehållsförteckning, sökläsa).

 

Vad ska vi göra?
 • Du kommer få lyssna till högläsning och läsa egna böcker under terminens gång. 
 • Du kommer att få jobba med läsförståelseövningar.
 • Du kommer att få skriva klart på den roman bestående av flera kapitel som vi jobbade med under höstterminen. Där tränar du på att göra utkast, ta emot förslag till förbättringar och att skriva klart. Du kommer då att få jobba både med att skriva för hand och på iPad samt att koppla text och bild.
 • Du kommer att få prova att skriva olika berättande texter, en intervju, en saga och en dikt. Eventuellt jobbar vi även med instruktioner. 
 • Du kommer att få göra olika muntliga övningar samt att delta i diskussioner kring olika ämnen och texter.
 • Du kommer att få arbeta med grammatiska övningar, där vi främst utgår frän övningar i Röda tråden.

 

Hur ska vi göra?
 • Du kommer att läsa både själv och tillsammans och diskutera olika texter. 
 • Du kommer att få jobba i arbetsböcker (Röda tråden och Läsförståelseboken)
 • Du kommer att få göra olika muntliga och skriftliga övningar.
 • Du kommer att få skriva texter och bearbeta dessa. Vi jobbar främst med texttyperna berättande texter, intervjuer, sagor och dikter. Om vi hinner med tittar vi även på hur man skriver instruktioner.
 • Du kommer att jobba både med att skriva för hand och på iPad.
 • Du kommer få förbereda en redovisning inför klassen.

 

Vad ska du kunna?
 • Du ska kunna läsa med flyt och visa att du kan förstå det du läst genom resonemang och genom att att besvara olika typer av frågor.
 • Du ska kunna skriva en berättande text med en röd tråd och med en struktur med inledning, problem, lösning på problemet och avslutning samt kunna koppla bild till text.
 • Du ska i dina texter kunna göra gestaltande beskrivningar.
 • Du ska när du skriver kunna bearbeta dina texter efter samtal med kamrater och/lärare.
 • Du ska kunna skriva texter med de drag som är karaktäristiska för den texttypen vi jobbar med (berättande texter, intervjuer, sagor och dikter samt ev. instruktioner).
 • Du ska kunna skriva läsligt för hand och på iPad så att andra kan förstå det du skrivit.
 • Du ska kunna behärska grundläggande stavning, användning av skiljetecken och språklig riktighet.
 • Du ska kunna delta i aktivt i samtal genom att lyssna på det andra säger och själv komma med kommentarer som för samtalet vidare.
 • Du ska kunna göra enklare redovisningar inför klassen. 

 

Hur ska du visa det du lärt dig?
 • Jag lyssnar hur du läser och tittar på din läsförståelse i de övningar du gör på lektionerna individuellt samt när vi diskuterar texter. 
 • Jag följer din skrivprocess i arbetet med romanen "Huset" samt vid de andra skrivövningarna i de olika texttyperna och tittar på hur du skriver. 
 • Jag ser hur du deltar i de muntliga övningarna. 

Uppgifter

 • Sommardikt

 • Länkdikt

 • Femrading

 • Som-om-jag-var-dikt

 • Test

 • Skriva en instruktion - recept

 • Saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska

Påväg att nå målen
Når målen
Når längre än målen
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till samman-hanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med förhållandevis god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Språkbruk
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Samtal
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Muntlig framställning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: