Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag mina kompisar och vår närmiljö

Skapad 2020-12-22 09:39 i 223111 Förskolan Luren Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En undervisningsplan beskriver det arbetslaget väljer att fördjupa sig inom genom undervisning. Den kan även vidröra andra viktiga aspekter som behövs lyftas fram i barnens verksamhet. Undervisningsplanen skrivs för att få ett gemensamt syfte, arbetssätt och förhållningssätt och ska utgå från utvalda mål från läroplanen.

Innehåll

 

Undervisningsplan avdelning Filuren ht 2020-vt 2021

Jag mina kompisar och vår närmiljö

 

Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro.

 

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led.

 

Utvärderingen visade att vi blivit bättre på att ge tid för den lilla lekgruppen både inne på avdelningen samt ute på gården. Vi har även kontinuerligt använt oss av Utegruppens lokaler. Den pedagogiska miljön med många små mötesplatser bidrog till att barnen lekte, utforskade miljö och material självständigt. Pedagogerna strävade medvetet efter att vara närvarande vilket bidrog till att de yngre barnen kunde känna sig trygga i sitt samspel med kamraterna. En framgångsfaktor i storarbetslaget var kommunikation och dialog mellan kollegor samt att stötta varandra. Verksamheten var organiserad och strukturerad vilket gav förutsättningar för ett förhållningssätt där pedagogerna gav omsorg utifrån de yngsta barnens behov.

 

Brukarundersökningen visade att vårdnadshavarna instämmer till 100% att barnen på Filuren ges lika möjligheter att utvecklas. Vårdnadshavarna upplevde också att deras barn är trygga på förskolan samt uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. De upplever även att vi pedagoger bemöter dom på ett respektfullt sätt. Matematiskt tänkande och kommunicera digitalt är utvecklingsområden. Utifrån indikatorn behöver vi utveckla vårt arbete med matematik och naturvetenskap för att höja oss inom dessa områden. Analys av förgående planering visar att den lilla gruppen var en framgångsfaktor i vårt projekt. Barnen har under läsåret ht19-vt20 visat ett stort intresse för vårt bokprojekt, skapande i ateljén samt sagoyoga.

 

Uppstartsperioden Barngruppen består av barn i olika åldrar med olika behov och intressen. Barnen som gått ett år på Filuren behöver få utmana sina tidigare kunskaper, erfarenheter och lekmönster medan våra nyinskolade barn behöver få tid att i lugn och ro med trygga pedagoger bekanta sig med sin nya värld, förskolan. Vi fortsätter att upprätthålla ett starkt förtroende hos vårdnadshavarna samt bygga upp ett samarbete med våra nya familjer.

 

Syfte och arbetssätt Under denna uppstartstermin har vi observerat att de äldsta barnen i gruppen visar ett intresse för att utforska platser utanför förskolan tex skogen, skogsdungen samt Lurparken. Vi vill fortsätta att utforska vår närmiljö genom att tillsammans gå på upplevelsepromenader. Vi vill också inventera vad barnen vet om sitt närområde samt vad vi tillsammans kan utforska vidare kring? De yngsta barnen har ett behov av att bli trygga med förskolans olika gårdar samt den pedagogiska miljön inne på avdelningen. Vi observerar barngruppen vilka platser samt vilket material de väljer att utforska och på vilket sätt? I den mindre gruppen skapar vi förutsättningar för den omsorgsfulla undervisningen. Vi reflekterar tillsammans utifrån barnens erfarenheter, tankar och upplevelser samt ställer öppna frågor. Vi fokuserar på att hitta rörelseglädjen i vardagen genom att utmana oss grovmotoriskt på gården och på skogspromenader.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: