Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrig

Skapad 2020-12-22 10:48 i Långsjöskolan Norrtälje
Vi delar upp temat i två delar; Första världkriget och Mellankrigtstiden/Andra världkriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Under 1800-talet förbättrades människornas levnadsvillkor för varje generation i västvärlden. Vid sekelskiftet rådde en stor framtidsoptimism. Ökad ekonomisk tillväxt och ständig teknisk utveckling, gav människorna en övertygelse om att människan med sina nya kunskaper skulle kunna skapa en bättre värld. Med facit i hand vet vi att den första delen av 1900-talet kom att innehålla två världskrig med stora mänskliga lidanden - en tid med stora ekonomiska, tekniska, sociala och politiska förändringar.

Innehåll

Mål

Vi kommer att studera:

- Orsakerna till första världskrigens utbrott, dess förlopp och konsekvenser.

- Mellankrigstidens ekonomiska och politiska utveckling.

- Hur enskilda människor är med och påverkar historiens förlopp, hur information och propaganda används som ett medel för att påverka.

 

Arbetets innehåll

Filmer, diskussioner, genomgångar, övningar, boken. 

Visa din kunskap - Bedömning

Vad kommer att ligga till grund för min bedömning av dina kunskaper?

 • Klassrumsdiskussioner 
 • Skrivuppgift eller kunskapskoll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9

Matriser

Hi
SO - Fg enligt Lgr 11

Förmåga att hantera fakta
Återberättar viss fakta
Använder fakta från lektionerna under temat (grundläggande kunskaper)
Använder egen inhämtad fakta som visar på förståelse (goda kunskaper)
Använder fakta från tidigare teman och årskurser som visar på förståelse
Använder fakta från flera olika källor där helheten visar på förtrogenhet (mycket goda kunskaper)
Förmåga att hantera centrala begrepp
Återberättar vissa begrepp del underbyggda
Använder centrala begrepp med viss förståelse
Använder viktiga centrala begrepp (använder begrepp på ett relativt fungerande sätt)
Behärskar ett flertal viktiga centrala begrepp
Använder centrala begrepp där helheten visar på fötrogenhet (använder begrepp på ett fungerande sätt)
Förmåga att bygga ett resonemang (förklara samband)
Gör försök att förklara sammanhang
Förstår grundläggande sammanhang och använder konkreta exempel (enkla och till viss del underbyggda resonemang)
Drar egna slutsatser utifrån temats ramar (utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang)
För ett resonemang som tydliggörs med exempel utöver det givna temat
Visar i texten en helhetsförståelse för det givna Visar en välstrukturerad omvärldsuppfattning (väl utvecklade och väl underbyggda resonemang)
Förmåga att bygga ett resonemang (analysera orsaker och se konsekvenser)
Beskriver delar av händelseförlopp
Beskriver händelseförlopp från A till B i sin helhet (enkla och till viss underbyggda slutsatser)
Förklarar någon orsak till att A har blivit B (utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser)
Förklarar orsakerna och ser konsekvenserna av att A blivit B
Ger realistiska förslag till att A kan bli C (välutvecklade och väl underbyggda slutsatser)
Förmåga att förklara och motivera sina åsikter
Gör försök att uttrycka egen åsikt (värderar och uttrycker olika ståndpunkter med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument)
Tar ställning, uttrycker egna åsikter utifrån temats fakta
Motiverar ställningstaganden utifrån egen inhämtad fakta (värderar och uttrycker olika ståndpunkter med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument)
Motiverar ställningstaganden utifrån tidigare teman och årskurser
Kommer med egna realistiska förslag utifrån egna gjorda ställningstaganden (värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument)
Förmåga att studera samhällsfrågor ur olika perspektiv
Försöker se frågor ur olika synvinklar
Beskriver några frågor ur olika synvinklar (kan i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv)
Beskriver några samhällsfrågor ur någorlunda relevanta perspektiv (kan i förhållandevis utsträckning växla mellan olika perspektiv)
Beskriver några samhällsfrågor ur relevanta perspektiv
Beskriver relevanta samhällsfrågor ur olika, genomtänkta perspektiv(kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: