👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talsystem

Skapad 2020-12-22 13:01 i Askeby skola Linköping
Grundskola 6 Matematik
Vi skriver med arabiska siffror och har ett system med 10 olika siffror. Vi kallar systemet för tiobassystem. I systemet använder vi samma 10 siffror för att skapa tal. 12 och 21 är olika tal skrivna med samma siffror. I detta arbetsområde ska du få titta närmare på babyloniska, romerska och mayafolkets talssystem. Det binära talsystemet ska du också få stifta bekantskap med.

Innehåll

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Du kommer att få lära dig om olika talsystem. Du kommer att få se film (studi.se) och vara delaktig i genomgångar. Främst jobbar du enskilt och i par i Favorit matematik 6A. Du ska både få skapa tal i olika talsystem, men också lära dig att läsa av vilka tal som symboliseras. Du kommer också att få lösa problemlösningsuppgifter i grupp. I gruppen kommer du också att få skapa egna upgifter som andra ska kunna lösa.

 

Begrepp

Ental, tiotal, hundratal, tusental, positionssystem, siffra, tal, binära tal, talsorter, talsystem, nedsänkt siffra, kilo, mega, giga, byte, bit

 

Bedömning och återkoppling

Du kommer att få göra ett skriftligt prov som visar vad du kan. Du behöver vara delaktig under lektionstid så att dina kunskaper visas även där. Återkoppling får du på provet samt muntligt på lektionerna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Talsystem

Ännu ej uppnått E
E
C
A
Lösa enkla problem
Du kan lösa problem som handlar om talsystem. Du använder strategier och metoder som fungerar.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Redogöra för tillvägagångssätt
Du kan med olika uttrycksformer berätta/visa hur du löser olika uppgifter.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Använda matematiska begrepp
Du kan använda matematiska begrepp som handlar om talsystem.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Ma
Talsystem - resonemang

Ännu ej uppnått E
E
C
A
Du kan resonera kring talsystem
Du kan resonera kring frågor som handlar om talsystems uppbbyggnad
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.