👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Linden, läsåret 2020/2021

Skapad 2020-12-22 13:13 i Snickarbacken Lunds för- och grundskolor
Förskola
Hela förskolan arbetar med Grön Flagg. Denna pedagogiska planering beskriver Lindens målområden och arbetssätt.

Innehåll

 

Pedagogisk planering Linden, läsåret 2020/2021

Vad vill vi fokusera på under detta läsår?

Vi har kommer fokusera på natur och miljö då vår förskola har börjat arbeta med Grön flagg. I december kommer vi lämna in vår första Grön flagg-rapport. Denna pedagogiska planering är därför lik den vi hade förra läsåret, eftersom vi arbetar mot samma Grön flagg-mål.

 

Vi vill att barnen ska utveckla ett intresse för hållbar utveckling, lära sig om natur i sin närmiljö och utöka sitt ordförråd genom exempelvis begreppsanvändning.

 

Vi kommer att använda oss av förskolans gård och närmiljön genom att ta promenader och utforska närområdet. Genom detta vill vi även få in motorik och lusten att utforska med alla sina sinnen.

Att barnen får utveckla sitt sociala samspel
Att barnen får utveckla sin empati
Att barnen får utveckla sin kommunikativa förmåga
Stimulera varje barns utveckling och lärande

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet?
Promenader och utforskande

Skapande
Lek och rörelse
Sång och sagor

Inflytande 

Att leka och göra saker tillsammans

 

Vad är det vi vill undersöka och varför?  
Utforska naturen på förskolan och närmiljön

Årstidsväxlingar

Lekmiljöer

 

Vi vill undersöka detta för att kunna skapa ett intresse för hållbar utveckling och utveckla barnens förmåga att upptäcka och utforska. Vi vill följa barnens intressen och låta det bestämma vilka vägar temat ska ta.

 

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?
Vi vill att de ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att själv visa tecken på att vilja vara med att utforska och upptäcka vad som sker i naturen.

 

Vi vill arbeta med värdegrunden genom att ge barnen möjlighet att se sig själv, andra människor samt naturen och att kunna lära sig att ta hand om alla.

Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.

Vilka läroplansmål är i fokus?
Vilka målkriterier har vi - förväntade effekter på barns förändrade kunnande?
2.1 Normer och värden

" ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället" (lpfö 18, s. 12)

Förståelse för att utforska samt ta hand om naturen

Förståelse för sitt eget värde och andras värde – att man ska ta hand om varandra

Samtala om nedskräpning kopplat till nedbrytning

Låta barnen sortera material, t ex papper, matavfall. Vara goda förebilder som pedagoger. 

 

2.2 Utveckling och lärande

" förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur/…/ " (lpfö 18, s. 14)

Större ordförråd och begreppsanvändning
Att barnen lär sig återberätta vad de gjort och får möjlighet att reflektera över upplevelser och sitt lärande
Större förståelse för årstidsskiftningar

2.3 Barns inflytande

" intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" (lpfö 18, s. 16).

Tar initiativ till olika aktiviteter t ex att inte slänga skräp i naturen, att vilja utforska olika platser
Stopp! Att kunna säga ifrån och sätta gränser
Våga visa känslor

Vad har vi pedagoger för arbetssätt, organisation och struktur för att lärande ska ske?
Medforskande 
Dela upp oss i mindre grupper
Lustfyllt lärande i den vardagliga verksamheten
Benämna begrepp
Läsa böcker
Sånger och instrument
Berömma och uppmuntra
Lyssna och samtala barn-barn, vuxen-barn

Följa barnens intressen och låta dem styra temat, lärmiljön m.m.

Dokumentera och reflektera, utvärdera tillsammans med barnen

Se till så att pedagogerna får planering varje vecka för att kunna utvärdera och planera

Ta hjälp av naturskolan och relevant litteratur
 
Hur reflekterar och utvärderar vi detta tillsammans med barnen och i arbetslaget?

 

Vi sätter ord på barns lärande. Vi använder oss av dokumentationsvägg, det vill säga bilder och eventuellt text som sätts upp på avdelningen. Vi pratar med barnen under dagen om vad vi har gjort. Pratar och reflekterar tillsammans med barnen, både spontant och med projektorn. Arbetslaget reflekterar under sin planeringstid.

 

Vi utvärderar planeringen i sin helhet i slutet av läsåret.