Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation våren 2021

Skapad 2020-12-28 10:52 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Att kunna lyssna är nyckeln till framgångsrik språkutveckling och att lära sig att lyssna är lika kognitivt krävande som att lära sig att tala. I början av barnens språkutveckling tar det alltid längre tid att få fram det man vill säga än att förstå det som andra säger.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolo

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Syfte: Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.  Barnen ska erbjudas  en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk. 

Barnen på hemvisten Gnistan är födda 2018 och 2019, de är fördelade i två grupper Biet och Myran. Barnen är olika långt komna i sin språkliga utveckling, vilket gör att vi kommer anpassa vår undervisning utifrån det. Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi kommer att erbjuda varierande undervisning samt stimulerande miljöer där barnen får möjlighet att utveckla sitt språk. 

Generativ fråga:  Vad skulle hända om ingen pratade?

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 1. förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 2. ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
 3. intresse för skriftspråk samt förståelsen för symboler och hur de används för att förmedla budskap.
 4. intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Förståelse:

Jag vill, jag kan och jag vågar.

Att varje barn utifrån sin förmåga utvecklar sitt språk.

Att varje barn kan kommunicera med någon annan på sitt sätt.

Att varje barn blir lyssnad på och kan göra sig förstådd.

Att varje barn får möjlighet att leka och lära nya ord.

Att varje barn visar intresse och nyfikenhet för sagor, berättelser.

Att barnet visar intresse för att munmotorik, sånger och ramsor.

Kärnämnen/förmågor:

kommunikation - att förstå och göra sig förstådd

abstraktion - att symbolisera och bilda begrepp

koncentration - att förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyta med andra.

Begrepp:

 1. Lyssna, prata, berätta, reflektera, återberätta,  saga, 
 2. ljuda, prata, samtala, fråga, vilja veta, kommunicera, saga, sång, bokstäver, ord, munmotorik
 3. bokstäver, bilder, TAKK tecken
 4. lärplatta, sagor, berätta,

Arbetslagets förhållningssätt: 

Vi kommer att arbeta scaffoldingstöttande i våra miljöer ute som inne. Medforskande och stöttande med en tro på att alla barn är kompetenta. Vara närvarande och utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande. Både i större grupp samt i mindre undervisningsgrupper. 

Vetenskaplig grund:

Vi kommer att utgå från utvecklingspedagogiskt perspektiv där vi vill utmana och stötta genom lek och omsorg. Vi vill skapa och fånga situationer där barnen har möjlighet att reflektera och uttrycka sig både verbalt och med kroppsspråket. 

Variationsteori: lärande ses som en förmåga att kunna urskilja olika aspekter av ett lärandeobjekt.  Vi kommer att utgå från lärandeobjekt i vår undervisning. 

Vygotskij: samspel och lärande. 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Kartläggning över barnens förmågor och förståelse för att kunna se progression och tecken på förändrat kunnande. 

Utvärderingssätt:

Reflektera tillsammans med barnen genom Unikum, reflektionsväggar, bilderna i våra miljöer samt återkoppling från vårdnadshavarna  på Unikum.

Reflektion i arbetslaget

Egen reflektion

Vara lyhörda och medforskande i både utbildning och undervisning

Lärlogga

Målredovisa

Analysera efter 4 veckor

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

Aktiviteter vi undervisar i...

 1. lyssna och återberätta en saga, Bobbos väska, Guldlock och de tre björnarna. 
 2. munmotorik, språklekar, clowner, skapa med sugrör, 
 3. TAKK tecken, bilder, 
 4. lyssna på sagor med annat språk digitalt via Ugglo. 

detta sker i utbildningstiden samt i våra vardagsrutiner

 • Läsa sagor, analogt, digitalt och tredimensionellt.
 • Återberättande
 • Munmotorik
 • Ljuda
 • Lyssna
 • digitala verktyg, appar mm
 • spela spel
 • Prata, berätta
 • Kommunicera, genom det verbala språket eller med TAKK tecken
 • Samspel med andra
 • samtal under måltider
 • samtal vid av och påklädning samt toalettbestyr.

Vi kommer att koppla samman denna planering med andra planeringar så att barnen får en förståelse att saker hör ihop.  

Dokumentation:

Vi kommer att dokumentera våra undervisningar på gruppnivå. Samt barnens intresse och förändrat kunnande på individnivå. Vi vill se att varje barn utifrån sin förmåga utvecklar och utmanas i sin kommunikation.

Formativ uppföljning:

På vår hemvist har vi tydliga lärmiljöer, där barnen får möjlighet att själva undersöka och utforska material som vi skapar och tillför. Vi förespråkar mindre undervisningsgrupper då vi tydligare kan se en utveckling och tecken på förändrat kunnande hos barnen. Undervisningen sker även spontant och i stor grupp, allt efter lärandeobjekt samt antal barn. 

Källor:

·       Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Philgren (2018)

·       Unikum, Edsbro förskola Norrtälje, pedagogisk planering ”Baklängesplanering”

·       www.forskola.kvutis.se

·       https://utbildningar.skolverket.se/group/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan/startsida?packageId=305&slide=2

·       Ifous, Flerstämmig undervisning i förskolan

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: