Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan Hallon 2020/2021

Skapad 2020-12-28 10:48 i Bräcke förskola Kungälv
Förskola
Beskrivning av verksamhetsåret på Hallon

Innehåll

Verksamhetsplan 2020-2021   Avd Hallon 

 

Vår barngrupp består av 17 barn i åldrarna 1-5 år. I januari börjar ett nytt barn, en flicka som är född 2015. På avdelningen jobbar Ulla och Elisabeth heltid och Eva jobbar 80%. Då har vi en annan på huset som kommer och täcker upp.  

 

Vårt allra viktigaste mål på Hallon är att erbjuda alla barn en trygg, rolig och lärorik miljö! Detta gör vi genom att vara aktiva, närvarande och nyfikna på barnen. Från början av hösten arbetar vi extra mycket med grundverksamheten, där bland annat det sociala samspelet ingår. Hos oss är det viktigt att alla får vara med och att vi är omtänksamma och empatiska mot varandra.  

Allt vi gör på Hallon bygger på Läroplanens mål och Skolverkets rekommendationer.  

 

Vi arbetar mycket med barnens språkutveckling på olika sätt. Vi läser många böckerflanosagor, sagolådor och vi går till Läslyktan några gånger i veckan. Vi spelar språkstimulerande spel, rimmar m.m. Vi fångar också upp barnens intresse för skriftspråk och uppmuntrar dem att lära sig bokstäver, skriva sitt namn etc. Vi har också börjat så smått att arbeta med TAKK: Tecken som stöd. Detta är ett hjälpmedel för att främja barnens talutveckling.  

 

Vi jobbar även med matematik på olika sätt, både i vardagen och i särskilda aktiviteter. Bland annat i måltidssituationer men även i sagor och spel. Vi arbetar med almanackan och pratar om årstider, datum och månader.  

Vi arbetar även med naturvetenskap och teknik, där vi just nu har fokus på digitalisering. På förskolan jobbar alla avdelningar också med hållbar utveckling - Grön Flagg.  

 

Vi försöker ofta dela in barnen i mindre grupper utifrån barnens och verksamhetens behov.  

Vi arbetar också med livskunskap för barn. Vi använder bland annat materialen Kompisböcker (som baseras på Barnkonventionen) och Snick och Snack -Vännerna i Kungaskogen där dom tar upp viktiga värdegrunder som vänskap, natur, empati, och arbete mot utanförskap och mobbning. 

 

Vi är utomhus varje dag. Ibland går vi iväg med hela barngruppen till skogen eller till någon lekplats.  Dessutom har vi tvärgrupper för de två äldre åldrarna då vi också går ut i naturen.   

 

Sist men inte minst erbjuder vi barnen att skapa kreativt (t.ex. sjunga, måla och pyssla) med jämna mellanrum! 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: