👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA 3, 20 veckor P1:21

Skapad 2020-12-29 13:05 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
SVA 3 är en 100-poängkurs som du läser 20 veckor. Vi träffas och har lektion en gång i veckan tre timmar. Vi använder läroboken : Åkerberg, T och Norefalk, C (2015) Svenska som andra språk 2 & 3 (NA-förlag).Vi fördjupar oss i retorik, vetenskapligt skrivande och språklig –variation, -typologi och –sociologi. För att bli godkänd på kursen måste du ha blivit godkänd på språksociologiprovet, romananalysen, analys av tal och Nationella proven: muntlig framställning av argumenterande tal och PM.

Innehåll

Centralt innehåll

1.     Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag, Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.

2.     Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.

3.     Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

4.     Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.

5.     Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.

6.     Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.

7.     Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla strategier för fortsatt lärande.

 

Öva uttal och grammatik

http://pratar.weebly.com/

http://svenska2.oer.folkbildning.net/index.html%3Fp=2.html

http://blog.lardigsvenska.com/2010/11/personliga-promonen.html

Noveller och uppsatser

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=3696

https://svenskanoveller.fandom.com/sv/wiki/Special:S%C3%B6k?query=Fettp%C3%A4rlan

Hänvisning av sidor är till läromedlet:

Åkerberg, T och Norefalk, C (2015). Svenska som andraspråk 2 & 3. NA Förlag

Vecka

Tidsåtgång

Planering

Inlämning unikum

1-2

 

 

2 veckor

Kapitel 1:

Fördjupat s. 11-17 (diskutera s. 17)

Populärvetenskaplig artikel s. 20-26 (diskutera s. 27)

 

Diskutera inlärnings- och förståelsestrategier

Studieteknik

 

Fundera på vilken roman du vill läsa och analysera.

3-6

4 veckor

(Hela) Kapitel 4:

Retorik – öva muntligt framförande

https://www.youtube.com/watch?v=5RjN0BTlOwk

https://www.youtube.com/watch?v=4E3FtOizqKQ

Ethos, Logos, Patos, stilfigurer

Utredande eller argumenterande 

PPP delas i gruppen

 

Analysera utredande och argumenterande tal - övning (Kapitel 6 s. 406)

Läs, titta och analysera Prins Daniels tal

https://www.bing.com/videos/search?q=prins+Daniels+tal&view=detail&mid=49F51AC6F1082F63A7EE49F51AC6F1082F63A7EE&FORM=VIRE

Övningar inför muntligt framförande kap 6. 

 

Muntligt framförande – att tänka på

 

Analys- av högtidstal inlämning

v. 7

7-11

 

 

4 (5) veckor

Vetenskapligt skrivande – PM

Kapitel 3

Vad är skönlitteratur? S. 104 Repetera/diskutera

PM: s. 185

Epik-, lyrik-, dramatik och filmanalys s. 254-262

 

Kapitel 5

Sakprosa och skrivprocess s. 318-344 (repetera och diskuterar)

Vetenskapligt skrivande s. 356-369

 

PPP delas i gruppen

 

PM – öva

 

Förberedelse inför romananalys

11-14

 

v. 14 - självstudier 

 

4 veckor

Språklig variation och användning.

https://www.svtplay.se/video/13928136/varsta-spraket/varsta-spraket-sasong-2-sprak-och-makt

Kapitel 2:

Språkjämförelse, språksläktskap (rep. s. 42-46), språktypologi s.47-53, språksociologi och språk och makt 76-79.

 

Läs: Utan ord ingen människa – språket som identitetsskapare s. 93

PPP delas i gruppen

 

Prov – exam.net v. 13 

 

 

15-16

 

2 veckor

Läsning och samtal kring skönlitteratur.

Romananalysuppgift

Repetera: Epik-, lyrik-, dramatik och filmanalys s. 254-262

 

Inlämning

Romananalys inlämning v.16

17-20

 

4 veckor

Nationella prov:

Förberedelse v. 17: Information om genomförande av skrivdel och muntligt framförande. Får texthäfte inför PM/skrivuppgift.

PM - skrivuppgift v. 18 (får muntlig uppgift)

Förberedelse muntlig uppgift v. 19

Muntligt framförande v. 20

 Slutprov:

PM – v. 18

Muntligt framförande - v. 20

 

 

 Obligatorisk litteratur

Åkerberg, T och Norefalk, C (2015). Svenska som andraspråk 2 & 3. NA Förlag

 

Användbar litteratur (ej obligatorisk)

 

Ask, Sofia (2011) andra upplagan. Hållbara texter – Grunderna i formellt skrivande. Liber

Asker, Kristina (2011). Skrivhjulet – En lärobok om genrer. Bonnier

Lindholm, Ann-Sofie, Sahlin, Pär, Stensson, Helga (2014). Fixa Språket 2. Natur & Kultur

Lindholm, Ann-Sofie, Sahlin, Pär, Stensson, Helga (2014). Fixa Litteraturen 2. Natur & Kultur

Lindholm, Ann-Sofie, Sahlin, Pär, Stensson, Helga (2014). Fixa Grammatiken. Natur & Kultur

Sahlin, Pär, Stensson, Helga (2011). Fixa Genren. Natur och Kultur

Uppgifter

 • Analys av högtidstal

 • Romananalys SvA 3

 • Språk och maktprov

 • PM

 • Tal

 • Övning inför NP - PM

Matriser

Sva
Analys av högtidstal SvA 3

Retorikanalys

F
E
D
C
B
A
Analys
Du gör en enkel retorikanalys och använder med viss säkerhet grundläggande retoriska begrepp, till exempel etos, logos, patos, stilfigurer och manusteknik.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du gör en utförlig retorikanalys och använder med säkerhet grundläggande retoriska begrepp, till exempel etos, logos, patos, stilfigurer och manusteknik.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du gör en utförlig och nyanserad retorikanalys och använder med god säkerhet grundläggande retoriska begrepp, till exempel etos, logos, patos, stilfigurer och manusteknik.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat, dvs. att texten så gott som helt präglas av variation och ett kreativt, tydligt och medvetet språk med formuleringar som effektivt kommunicerar sitt budskap.

Sva
Romananalys SvA 3

Romananalys - skriftligt

 • Sva  -   Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.
 • Sva  -   Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.
 • Sva  -   Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.
E
D
C
B
A
Innehåll och genre
Du ska med enkla omdömen kunna värdera och kritiskt granska innehållet i boken. Du ska översiktligt kunna redogöra för det innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du ska med enkla omdömen kunna värdera och kritiskt granska innehållet och se såväl uttalade som underförstådda idéer. Du ska utförligt kunna redogöra för det innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer i olika tider.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du ska med nyanserade omdömen kunna värdera och kritiskt granska innehållet och se såväl uttalade som underförstådda idéer. Du ska utförligt kunna redogöra för det innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer i olika tider.
Disposition
Din text är väldisponerad
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Din text är mycket väldisponerad.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Språk och stil
Du ska till viss del kunna anpassa ditt språk efter syfte, ämne och mottagare. Ditt ordförråd och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du ska till stor del kunna anpassa ditt språk efter syfte, ämne och mottagare. Du ska med säkerhet kunna använda stilistiska drag som är typiska för den aktuella texttypen. Ditt ordförråd och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du ska kunna anpassa ditt språk efter syfte, ämne, situation och mottagare. Du ska med säkerhet och precision kunna använda idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för den aktuella texttypen. Ditt ordförråd och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation

Sva
PM

Rubrik 1

 • Sva  -   Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.
 • Sva  -   Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.
 • Sva  -   Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.
F
E
D
C
B
A
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och det vetenskapliga skrivandet. Detta kan uppnås genom följande: - Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften - Texten innehåller en översiktlig beskrivning. Beskrivningen bygger på flera källor från texthäftet. - Textens innehåller slutsatser/ en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. - Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. - Eleven tillämpar regler för citat och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och det vetenskapliga skrivandet. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen fångar in viktiga detaljer och såväl uttalade som underförstådda idéer i de refererade källorna. Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. - Slutsatserna/jämfrelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. - Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. - Citat- och referatteknik fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är anpassat till situationen och det vetenskapliga skrivandet. Dessutom krävs följande: - Beskrivningen är utförlig. - Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett nyanserat sätt.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. - Texten är på ett rimligt sätt indelade i stycken. - Textbindningen är fungerande.
C-A Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgifternas syfte. - Styckemarkeringen är korrekt. - Textbindningen är väl fungerande. - Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. - Det råder balans mellan olika delar.
C-A Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgifternas syfte. - Styckemarkeringen är korrekt. - Textbindningen är väl fungerande. - Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. - Det råder balans mellan olika delar.
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och det vetenskapliga skrivandet. Detta innebär följande: - Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen. - Stilen är till viss del anpassad till det vetenskapliga skrivandet.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och det vetenskapliga skrivandet. Detta innebär följande: - Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är anpassad till det vetenskapliga skrivandets normer. - Stilen är anpassad till det vetenskapliga skrivandet.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och det vetenskapliga skrivandet. Dessutom krävs följande: - Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar inte kommunikationen. - Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Helhetsbedömning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är ett utförligt, nyanserat och välformulerat pm om frågeställningen.

Sva
Tal

Argumenterande tal

 • Sva  -   Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.
 • Sva  -   Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
F
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av exempel och motargument.
Argumenten innehåller välgrundade argument och är anpassade till åhörarna.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Anförandet är väldisponerat genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna omfånget. Dvs. ca 3-7 min.
Anförandets avslutning anknyter tydligt till tesen.
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
E-C Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen.
E-C Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte kommunikationen. Anförandet innehåller fungerande stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt med hjälp av enkla retoriska grepp, t.ex. ögonkontakt. (Titta i kameran 😉)
Eleven använder på ett relevant sätt retoriska grepp, t.ex. passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven använder betoning och intonation för att framhäva nyanser.
Helhetsbedömning
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en viss fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan fylla syftet att övertyga åhörarna i en viss fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertyga åhörarna i en viss fråga inom temat.

Sva
Språk och maktprov

Rubrik 1

 • Sva  -   Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.
F
E
D
C
B
A
Resultat på prov som skrevs på Exam.net
Du behöver komplettera ditt prov.
Du tar upp det viktigaste och svarar på frågorna. Någon fråga kan vara bristfälligt besvarad.
Du tar upp det viktigaste och svarar på alla frågorna.
Du svara utförligt på nästan alla frågorna.
Du svarar utförligt på alla frågor, men något svar hade kunnat utvecklas ytterligare.
Du svarar utförligt på alla frågor, ofta med tydliga och förklarande exempel.