Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2021-01-02 11:42 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska
I denna LPP ser du vad du ska lära dig i svenska i årskurs 3.

Innehåll

Mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå det du läser
 • skriva texter
 • ge och ta instruktioner
 • samtala och ge respons
 • söka information

 

Undervisning

Undervisningen består av de olika delarna som nämns ovan. Till stor del vävs svenskundervisningen in i våra teman för att skapa större förståelse och sammanhang. 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå det du läser
 • skriva texter
 • ge och ta instruktioner
 • samtala och ge respons
 • söka information

 

Se mer i matrisen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska åk 3

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser med flyt med visst stöd av en pedagog. Du använder någon lässtrategi som t.ex. ljudning och helordsläsning.
Du läser med flyt. Du använder mest lässtrategin, helordsläsning.
Du läser med gott flyt och med inlevelse.
Läsförståelse
Du redogör för innehållet i en text med visst stöd av en pedagog. Du för ett enkelt resonemang kring innehållet.
Du redogör för innehållet i en text. Du för ett resonemang kring innehållet.
Du redogör för innehållet i en text. Du för ett fördjupande resonemang kring innehållet och förstå saker "mellan raderna". Du kan t.ex. koppla innehållet i texten till egna erfarenheter.
Skriva
Du kan till viss del använda punkt, stor bokstav och frågetecken när du skriver. Du kan till viss del stava vanligt förekommande ord rätt.
Du använder punkt, stor bokstav och frågetecken när du skriver. Du stavar vanligt förekommande ord rätt.
Skriva
Du kan till viss del skriva en enkel text med inledning, handling och avslut. Du skriver läsligt förhand och kan även skriva på datorn.
Du skriver enkla texter med inledning, handling och avslut. Du skriver läsligt förhand och kan även skriva på datorn.
Du skriver längre texter med inledning, handling och avslut. Du skriver läsligt förhand och kan även skriva på datorn.
Information
Du kan med stöd av en pedagog söka information på nätet och redogöra för innehållet i en faktatext. Du använder ord och begrepp som gör att texten går att förstå.
Du söker information på nätet och redogöra för innehållet i en faktatext. Du använder ord och begrepp som gör att texten går att förstå.
Respons
Du kan ge en klasskamrat respons på en text med hjälp av stödfrågor. Du kan även ändra din egen text med hjälp av kompisens respons.
Muntligt
Du deltar till viss del i samtal och kan ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Du berättar om vardagliga händelser så att andra förstår vad du menar.
Du deltar aktivt i samtal och kan ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Du berättar om vardagliga händelser så att andra förstår vad du menar.
Instruktioner
Du kan både ge och ta enkla instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: