Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-01-04 08:57 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Såhär ska vi jobba med språk och kommunikation under läsåret HT21-VT22

Innehåll

Vi vill på Sjöboden skapa olika lärmiljöer och som även möjliggör mångfald utav lek där möten kan ske för att stimulera barns språkutveckling. Utifrån detta har vi arbetat med utveckla spelhörna, bokläsning samt rollekar, ateljén och konstruktionslek. 

 

Vi vill på Sjöboden uppmuntra språket genom att använda och introducera sånger, ramsor, ordlekar, regellekar, rim, siffror, bokstäver som kan inspirera barns lek och samtal.

 

Vi använder även digitala verktyg för att tillsammans utforska frågor, höra nya sånger och sagor, reflektera kring dokumentationen. Under dagen sker flera möten och samtal som uppstår i vardagen, exempelvis vid måltiden, kapprummet och samlingen. Vi tänker att vi har en viktig roll att inspirera och utmana barnens frågor och funderingar. 

 

Under leken sker dialog där vi anser att vår roll är att stötta barnens kommunicerande med varandra, ge strategier till konfliktlösning, ge strategier till inbjudan i lek och även hur leken kan byggas upp och vidareutvecklas.

 

Under vardagssamtalen och leken använder vi tecken och bilder som stöd i våran och barnens kommunikation.

 

Vi uppmärksammar barnen att det finns flera språk bland oss. 

 

Under detta läsåret kommer Läslyftet fokusera på skrift och tecken, samt utforska textvärldar. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: