Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering Sva delkurs 3 V4-5

Skapad 2021-01-04 11:42 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Det egna ansvaret i kursen: Under veckorna 4-5 kommer du att jobba med uppgifter i kursen och även fortsätta med romanläsning (egen vald roman). Det är också viktigt att du jobbar i din grammatikbok + andra länkar fortlöpande - för utveckling i språket.

Innehåll

Kursplanering Vecka 4-5

Lektionsinnehåll ges: Genomgång/Handledning utifrån kursen på Unikum via Lärlogg/Genomgång via Teamsmöten (distans)

Uppgifter/examinationer i Unikum/*Sal - lämnas in/examineras enligt kursplanering *OBS! Endast vissa examinationer sker i skolan!

V. 4

Måndag 25/1: 14.30-16.00 Digital handledning Teams, dina frågor i chatten

Tisdag 26/1 14.30.16.00: Genomgång insändare och svara insändare, objektivt/subjektivt förhållningssätt, källkritisk hållning

Uppgift 4: Brevuppgift "Trösta Steffi" (egen skrivträning/gruppträning, struktur och innehåll) - inlämnas inte!

Läslogg 1 (se Uppgift 5): Skönlitterär granskning i romanen - inlämnas inte i uppgiften men skrivs i lärlogg: Läslogg 1 onsdag 27/1

Torsdag 28/1: 12.30-16.00 Genomgång skönlitterär text - lyrik/dikt - läsning och tolkning

Uppgift 6: Diktanalys 1 - eget arbete/gruppdiskussion fortsätter att träna diktanalys och hitta "nycklar" - Diktanalys 1 lämnas inte in!

Fredag 29/1: 10.00 Digitalt Analys forts. gruppdiskussion

Uppgift 6: Diktanalys 2 - eget arbete att analysera dikt i uppgiften - Diktanalys 2 - inlämnas fredag 29/1

V. 5:

Måndag 1/2: 14.30-16.00 Digital handledning Teams, dina frågor i chatten

Tisdag 2/2: 14,30-16.00 Genomgång muntlig presentation av en författare (se uppgift 9 "En författare" som startas upp) - att redovisa muntligt (innehåll och förberedelse, källkritisk granskning (Skolverkets lathund), källhänvisning och redogöra för källor och ställa upp i källförteckning)

Uppgift 7: Läsa krönika och sammanfatta efter kriterier - inlämnas onsdag 3/2

Torsdag 4/2: 12.30-14.00  Genomgång forts. källkritik + övningar + diskussion förhållningssätt att läsa information

Torsdag 4/2: 14.30-16.00 Diskussion ämne/artikel

Fredag 5/2: 10.00 Digital handledning Teams - En författare - din planering

 

 

Uppgifter

 • Uppgift 7 - Läsa krönika, analysera

 • Uppgift 4 - Egen träning läsning och återkoppling

 • Uppgift 6 - Diktanalys 1 och 2

 • Uppgift 5 - Läslogg 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier. Att urskilja texters uttalade och outtalade budskap samt deras olika syften.
  SvA  -
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  SvA  -
 • Olika sätt att disponera, redigera, bearbeta och utveckla texter, till exempel att förtydliga och variera dem. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  -
 • Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad, tempus och textbindning.
  SvA  -
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att formulera och bemöta argument samt ta initiativ till nya frågeställningar eller ämnesområden.
  SvA  -
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel digitala verktyg.
  SvA  -
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  -
 • Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och längre insändare.
  SvA  -
 • Sakprosatexters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion från skilda delar av världen som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  -
 • Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Hur en skönlitterär text kan konstrueras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  -
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord som underlag för att planera sitt skrivande och strategier för att identifiera överordnade idéer i en text.
  SvA  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Hur ords och begrepps nyanser och värdeladdning kan påverka uppfattningen av innehåll och budskap i texter och samtal.
  SvA  -
 • Ords betydelseomfång samt kategorisering och klassificering av ord, till exempel i över- och underordning. Synonymer och motsatsord.
  SvA  -
 • Ordbildning, till exempel sammansättningar och avledningar, samt betydelsen av olika prefix och suffix.
  SvA  -
 • Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare och syfte, till exempel skillnaden mellan språket i samhällsinformation och reklam.
  SvA  -
 • Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel att flera ord på ett språk kan motsvaras av endast ett ord på ett annat språk.
  SvA  -
 • Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från internet och andra källor. Hur man citerar.
  SvA  -
 • Källkritik. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: