👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och känslor

Skapad 2021-01-05 09:19 i Hjortsbergs fritidshem Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs grundskolor 2020/2021
Grundskola F
Snäckans pedagogiska planering för Falkenbergs fritidshem i grundskolan 2021.

Innehåll

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019)

"En pedagogisk planering handlar om att ta sig an de didaktiska frågorna vad, varför och hur på ett specifikt kunskapsområde och formulera svaren i en skriftlig planering som kan användas flera gånger, även av kollegor som inte deltagit i själva planeringen"

(Fritidshemmets mål och resultat, s. 65–75 Pihlgren 2017).

Övergripande mål

Att eleverna skapar en tilltro till sin egen förmåga att lära.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

Vi vill utforska olika musikstilar och deras påverkan på oss samt skapa både fysiskt och bildligt med utgångspunkt för musikstilen vi undersöker. Genom aktiviteterna vi gör är målet att stärka elevernas lärandeidentitet.

- Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Detta betyder för oss: Att eleverna får testa skapa genom olika uttrycksformer med olika musikstilar som utgångspunkt. Att eleverna skapar goda relationer mellan varandra.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Detta betyder för oss: Att eleverna får möta olika material och olika tekniker för att utveckla sin skapande förmåga med utgångspunkt till musikstilen vi utforskar.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Detta betyder för oss: Att eleverna utvecklar sin kunskap om olika musikstilar samt testar på att skapa och samtala kring deras upplevelse av aktiviteterna.

Elevernas inflytande och delaktighet

Vi startar arbetsområdet med en diskussion vad eleverna vet om ämnet och utvärderar med diskussion i slutet av arbetsområdet för att se vad de har lärt sig. Under arbetets gång sammanfattar eleverna i bokform vad vi arbetar och lär oss om ämnet.

 

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Vi vill att eleverna skall vara delaktiga i utformningen av lärmiljön genom projektet. Där vi kommer att skapa lek- och lärmiljöer utifrån det vi utforskar. Vi tror att det som eleverna varit med och skapat är de stolta och aktsamma om.

Vi vill erbjuda eleverna möjlighet att uttrycka sig och kommunicera genom olika uttrycksformer som bild, digitala verktyg, rörelse och skapande för att eleverna ska få uppleva, erfara, utforska och uttrycka sig på olika sätt.

Vi kommer under arbetsområdet gång att utforska olika musikstilar. Dessa är tex rock, disco, schlager/disco, pop, klassisk musik, rap/hiphop och dansband. Utifrån musikstilen genomför vi sedan aktiviteter och samtalar kring vilka känslor eleverna får när de hör musiken.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
    Gr lgr11
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
    Gr lgr11
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
    Gr lgr11