Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi kollar in leken....

Skapad 2021-01-05 09:26 i Remonthagens förskola Östersund
Förskola
För att veta vad som ska förändras eller vad vi kan bygga vidare på behöver vi utgå från nuläget. Hur ser leken ut idag?

Innehåll

Varje pedagog observerar verksamheten och leken utifrån dessa frågeställningar och skriver ner vad ni ser och era reflektioner kring det.

Tillsammans i arbetslaget sammanställer ni era observationer och får ett nuläge av  leken, det vill säga:  

Våra slutsatser – Vad tar vi med oss, vad kan vi förändra, bygga vidare på?

 • Vilka lekar finns hos er idag? Ex rollek, konstruktionslek, jagalek mm
 • Vilka lekar tar barnen eget initiativ till? 
 • Vilka lekar tar pedagoger initiativ till? 
 • När och var sker det som mest lek?
 • Leker barn i samma grupperingar? 
 • Är leken och lekmiljön tillgänglig för alla barn, ex språk, material, miljö…?
 • Är alla barn delaktig i leken?
 • Vilken roll har vi pedagoger i leken idag? 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: