Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2021-01-05 11:22 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Vi kommer jobba med Barnkonventionen med hjälp av diskussioner och filmskapande.

Innehåll

sKRIFTLIG PEDAGOGISK

PLANERING

ÄMNE SAMHÄLLSKUNSKAP BARNKONVENTIONEN- ÅRSKURS 4

Nationella och Övergripande mål;

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

 

Fokusförmågor/syfte:

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

 

Centralt innehåll:

 

Rättigheter och rättsskipning

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 

 

Genomförande:

 

Vi kommer jobba med Barnkonventionen. Vi kommer gemensamt gå igenom alla artiklarna i Barnkonventionen. Stor vikt kommer ligga på diskussion kring Barnkonventionens innebörd och betydelse. I smågrupper kommer eleverna få göra film om egenvalda artiklar

 

Elevinflytande och delaktighet:

 

Varje elev kommer få välja vilka artiklar de vill fördjupa sig i. Vid genomförande av film, få eleverna själva skapa sin film utefter egenvalda artiklar.

 

Kunskapskrav:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

 

 

Bedömning:

 

Görs av deltagande i diskussioner, enskild uppgift och i filmuppgiften.

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Kommer ske med hjälp av barnens alster. Samt kommer eleverna få utvärdera i slutet av arbetsområdet.

 

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 241120

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: