👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4 - geografi

Skapad 2021-01-05 15:11 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 4 Geografi
Vi ska arbeta med att lära känna vårt land; Sverige. Du kommer att lära dig om landskap, städer, orter, vatten, berg och olika naturtyper. Kartboken kommer att bli ett viktigt arbetsredskap. Du kommer att hämta kunskaper ur texter, filmer samt genom att lyssna på läraren, klasskamraterna och deltaga i diskussioner.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet eller ämnet

Utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.
Utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.
Utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.
Få erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet. 
Få kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. 
Få kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Undervisningens innehåll: Vad?

De svenska natur- och kulturlandskapen.
Sveriges naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar.
Var i Sverige olika resurser finns och vad de används till.
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten.
Kartans uppbyggnad med färger och symboler och skala.
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningens innehåll: Hur?

Läsa, förstå och redovisa faktatexter.
Lyssna på lärare och kamrater som berättar om hur det är att leva i de olika delarna av Sverige.
Se filmer om Sveriges natur och resurser. 
Läsa, lyssna på lärare samt arbeta med uppgifter kring hur en karta fungerar.
Muntligt redovisa för klasskamraterna.
Träna namngeografi med hjälp av kartböcker och datorn.
Under arbetet förklarar vi orden och försöker använda de aktuella begreppen i sammanhanget.
Under de olika arbetsområdena kommer indelningar att ske gruppvis och enskilt.

Bedömning

       Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång. Dessutom kommer följande att bedömas:

 • Muntlig redovisning med hjälp av stödord.
 • Test på namngeografi med hjälp av Seterra
 • Kunskapsinhämtning efter att ha lyssnat och läst fakta.
 • Diskussioner och samtal.

      

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sverige - namngeografi
Läge på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
Med stöd av vuxen kan du med viss säkerhet läge på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet läge på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
Med stöd av vuxen kan du namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Med stöd av vuxen kan du förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
Med stöd av vuxen kan du ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Med stöd av vuxen känner du till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.