Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 6 Vt 2021 "Kemiska reaktioner"

Skapad 2021-01-05 19:57 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 6 Kemi
I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att lära dig om kemiska reaktioner, vad de är och vad de kan uträtta. Du kommer också att få känna historiens vingslag då du nosar lite på kemisters upptäckter genom tiderna. Begrepp som fotosyntes, cellandning, förbränning samt nedbrytning kommer du att få fundera över. Vilka likheter och skillnader finns emellan dem och vad de har för betydelse för materiens kretslopp? Välkommen in i kemins spännande värld!

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Använda dig av begreppen atomer, grundämnen, molekyler, kemiska föreningar och kemisk reaktion för att förklara hur olika material är uppbyggda och har bildats samt dess oförstördbarhet. 

Känna igen enkla partikelmodeller av kemiska föreningar som till exempel vatten, koldioxid, glukos (druvsocker) samt rost. 

Förklarar på ett enkelt sätt hur fotosyntes och förbränning går till och på vilket sätt de hör ihop och bildar ett kretslopp.

Ge exempel och en enkel förklaring på olika typer av förbränning som cellandning och nedbrytning. 

Placera in olika upptäckter av material i tidsordning samt kunna ge exempel på hur de olika materialen upptäcktes. 
Vilken nytta vi människor fått av upptäckten av det nya materialet och hur den har påverkat våra levnadsvillkor och vår miljö. 

Namnge några personer som gjort viktiga upptäckter inom kemin t.ex. Curie, Berzelius, Scheele och Nobel, placera in dem i rätt århundrade och kunna ge exempel på  vilken upptäckt de är kända för. 

Förklara olika materials kretslopp från råvaras förädling - produkt - avfall - återgång till naturen och vikten av att vara rädd om naturliga råvaror. Det kan handla om tillexempel glas-, plast- eller metall-återvinning.  

Laborerar på ett säkert sätt, drar slutsatser utifrån resultatet och sammanställa laborationen i en tydlig dokumentation som går att följa. 

För att lära dig kommer du att:

Delta fokuserat vid lärarledda genomgångar och träna din anteckningsteknik. 

Diskutera med en kamrat, i liten grupp och i helklass.

Utgå från olika informationskällor som böcker, filmer samt bestämda hemsidor för att leta och sammanställa information kring olika frågeställningar. Du kommer även att få träna på din anteckningsteknik för att sammanställa relevant fakta. 

Bygga olika modeller av olika molekyler och kemiska föreningar. 

Genomföra laborationer och träna dig på att tolka resultat och dra relevanta slutsatser utifrån resultatet. 

Träna på att dokumentera vid laborationer. 

Du visar vad du kan när du:

Arbetar fokuserat på lektionerna

Deltar aktivt i diskussioner på lektionerna, både i helklass och i grupp.

Använder begrepp i dina resonemang, både skriftligt och muntligt. 

Laborerar på ett säkert sätt, drar slutsatser utifrån resultatet och kan sammanställa laborationen i en tydlig dokumentation som går att följa. 

Deltar i skriftliga och muntliga lektionsavstämningar och prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi åk 6 Vt 2021 "Kemiska reaktioner"

Kemiska reaktioner

F
E
C
A
Kemiska samanhang
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu ej visat detta.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och kan förklara hur olika enkla kemiska reaktioner leder till uppkomsten av nya ämnen med hjälp av några av kemins begrepp och enkla partikelmodeller.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och kan förklara hur olika kemiska reaktioner leder till uppkomsten av nya ämnen genom att använda kemins begrepp och partikelmodeller.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och kan göra utförliga förklaringar hur olika kemiska reaktioner leder till uppkomsten av nya ämnen genom att använda kemins begrepp och partikelmodeller på ett säkert och återkommande sätt.
Fotosyntes och förbränning
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan föra enkla resonemang kring naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning och ge en enkel förklaring till hur förloppen går till med hjälp av bildscheman. Du kan även ge något exempel på olika typer av förbränning.
Du kan föra utvecklade resonemang kring naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning och ge en enkel förklaring till hur förloppen går till med hjälp av bildscheman och begrepp. Du kan även ge några exempel på olika typer av förbränning och förklara förloppen på ett enkelt sätt.
Du kan föra och följa välutvecklade resonemang kring naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning och förklara hur förloppen går till med hjälp av bildscheman, begrepp samt kemiska formler, Du kan även ge flera exempel på olika typer av förbränning och förklara förloppen med hjälp av kemiska begrepp samt resonemang kring energiutvinning.
Upptäckare och deras betydelse
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan exempel på och berätta om någon viktig upptäckt inom kemin, ungefär när den gjordes och av vem. Du kan även föra enkla resonemang kring hur upptäckten påverkade människornas livsvillkor förr och nu.
Kemins samband och hållbar utveckling med fokus på ämnens kretslopp.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan i enkla och till viss del underbyggda resonemang om återvinning av olika ämnen relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Till exempel en bildserie över ett återvinningsförlopp med tillhörande bildtext där syftet beskrivs något.
Du kan i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om återvinning av olika ämnen relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Du kan i välutvecklade och väl underbyggda resonemang om återvinning av olika ämnen relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling ur olika perspektiv.
Samtal och diskussion
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Använda information från olika källor
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativ god anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Laborationer

F
E
C
A
Användning av utrustning
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu ej visat detta
Vid laborationer använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Vid laborationer använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Vid laborationer använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra och dra slutsatser utifrån resultat
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättrar undersökningen.
Dokumentation av undersökningar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild som går att följa.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild som går att följa.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild som går att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: